Ниигэм 31 jul 2020 299

Агаар сэбэр болохо

Улаан-Үдэ хотодо оршон тойронхи байгаалиие хамгаалха зорилготойгоор, агаарта муухай бодосуудтай зүйлнүүдые  гаргахагүй талаар ажал ябуулагдажа эхилээ.

 Тусхай комисси байгуулагдажа, «Об охране атмосферного воздуха» гэҺэн республикын хуулида заһалта оруулха ажал ябуулна.

Олон тоото котельнинуудай утаан агаарта дэгдэжэ, тэрэнь муухай үнэртэй, хүнэй аминда муу нүлөөтэй, тэнгэри бүрхөөжэ, тогтошоод байһаниинь мэдээжэ. 

Заримдаа хэрэглэлгэһээ болюулагдаһан түлишын тоһоор котельни түлихэ ушарнууд элирүүлэгдэһэн байна. Иимэ котельниин эзэдые харюусалгада хабаадуулха гэхэдэ хуулита баримтанууд тодорхойлогдоогүй байна.

Тиимэһээ энэ бэрхэшээл усадхагдажа, оршон тойронхи агаар нэгэ байга сэбэр болохонь лабтай.

Гэбэшье, ехэнхи ушарта зайн галай,  наранай элшын  хүсөөр гэр байраяа дулаагаар хангаха хүхеэрэлгэнүүд һүүлэй үедэ үргэнөөр хэрэглэгдэжэ эхилһэниие тэмдэглэлтэй.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Анна ОГОРОДНИК