Ниигэм 31 jul 2020 362

Хониной нооһон зохид даа

Буряад Уласай Бэшүүрэй аймагта хониной нооһо буйлуулгын мастер-класс үнгэргэгдөө.

Гутай нютагта эршэмтэйгээр ажалаа ябуулжа байдаг «Золотое руно» болон Шэбэртэ нютагай «Ая гангын орон»  гэжэ нэрэтэй ТОС-ууд  гурбан үдэрэй туршада  хониной нооһоор дулаан, зохид гутал буйлуулжа һургаа.  Татьяна Дармаева, Софья Поселенова гэгшэд  дүршэлөөрөө хубаалдажа, олоной һайшаалда хүртөө.

Июлиин 17-һоо 20 болотор нооһо угаажа, тэрэнээ һубажа, удаань зохид гуталнуудые буйлуулжа һураһандаа ехэ баяртайб", - гэжэ Жаргалма Чемитова хөөрэнэ.

Анханай хонин олоор үдхэгдэжэ, үнэтэ нооһониинь тушаагдадаг байгаа. Харин мүнөө хониной нооһон ехээр хэрэглэгдэхэеэ болёод байһанаа, иимэ бэрхэ эхэнэрнүүдэй хүсөөр гэртээ үмдэхэ гуталнууд болон бусад зүйлнүүд бии болгогдоно.

 «Ая гангын орон» ТОС-ые ударидагша Светлана Банзаракцаева 2012 онһоо буряад угсаата зонойнгоо заншалта урлал һэргээхэ талаар ажал ябуулагдажа байһан тухай хөөрэнэ. Гадна мэдээжэ уран шүлэгшэ  Дондок Улзытуевай нэрэмжэтэ музейн ажал һэргээхэ талаар ажал ябуулагдажа байһаниие онсолоо.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru