Ниигэм 31 jul 2020 325

Аяншалгын аргаар байгаалияа хамгаалжа шадаха гүбди?

  Хилмэн хушуун  олтирогто  аяншалгын шэнэ маршрут зохёожо, шэнжэлэлгын аяншалга хүгжөөхэ  зорилготойгоор ажал ябуулагдажа эхилхэнь. Нэн түрүүн тусхай экспедицэ түхеэрэгдэжэ, аяншалга хүгжөөлгын шэнэ арга боломжонуудые зохёохо  талаар шиидхэбэринүүд абтаха.

  Хилмэн хушуун хадаа хододоо олон зоной һонирхол татадаг. Жэл бүхэндэ энэ газарта аяншалагшад айлшалдаг. Айлшадай һонирхол татаха зорилготойгоор «Тропа испытаний», «В Бухту Змеевая» гэжэ нэрэтэй аяншалгын маршрудууд үнинэй  зохёогдонхой. Тиин аяншалгын үедэ байгаалиин нюсануудтай хүн зониие бүри дүтөөр танилсуулха арга зохёогдохонь. Август һарын эхеэр тусхай бүлэгэй бүридэлдэ зоологууд, ботанигууд, физгеографууд болон бусад мэргэжэлтэд оруулагдажа, амитадай, ургамалай юртэмсэнүүдэй онсо талыень тодорхойлхо.

 Шэнжэлэлгын ажалнууд олтирогой бүхы газарнуудта хэгдэхэ түсэбтэй.

 Эрдэмтэд юрын аяншалгые шэнжэлхы удхатай болгохо талаар дурадхалнуудые оруулжа, саашадаа һонин маршруудууд зохёогдохо. Иимэ аргаар оршон тойронхи байгаали хамгаалгын асуудалда олоной анхарал хандуулжа, саашадань тэрэ сэбэр зандан үлээхэ зорилго заатагүй бэелүүлэгдэхэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru