Ниигэм 31 jul 2020 598

​Ород Орон соо

© фото: yandex.ru

Ород орон соо ʏеын үедэ шиидхэгдэдэггʏй ʏйлэ хэрэг ха даа - YБЭШТЭЙШYYЛ БА ХАРГЫНУУД.   Ярууна ба Бабантаар һая ябахадаа, дахяад тэрээниие эли тодоор ойлгобоб.

Буряад нютагуудаар тараагдаһан ʏндэһэн буряад ʏхэрнʏʏдээ эрьежэ, дээрэ дурдагдаһан аймагуудаар ябабаб. Эдэ ʏхэрнʏʏдые абархаар гʏ гэһэн бодолтой... Юуб гэхэдэ, ʏсѳѳ ʏсѳѳнѳѳр, тʏрэлнʏʏдыень элирʏʏлэнгʏй, жаахан бʏлэг булэгѳѳр хубаахада, ʏсѳѳн тоото амитад  ʏни болонгүй ʏгы болошодог юм. Тиимэһээ хубаахагүй бэшэ - хубааха, гансал ехэ зʏб мʏрѳѳр, номой ёһоор!

Бусаха замдаа, Романовка ба Иисэнгэ хоёрой хоорондохи зайда, «Патриот» тʏхэлэй шэб шэнэ, абтаһаар бүтэн жэлшье болоодүй унаа-тэргымнэй жолоодо хабаатай хʏндэлэбшэ тʏмэр ябууд дундаа мултаржа, харгы зубшадаг гʏнзэгы гэгшын һубаг уруу хиидэжэ орошоо.

Баруун хажуу тээшээ хэбтэжэ һолжороод, тэндэ хэбтэһэн томо гэгшын шулуу мʏргэжэ зогсошоо. Yʏдэн дээрэхи хʏндэлэн тʏмэр би тархяараа мʏргэжэ, хажуу тээшээ унашооб. Талаан боложо, минии талын ʏʏдэн, һубагай нʏгѳѳ эрьедэ тулагдаад, ехээр нээгдээгүйнь болоо гээшэ. Yгы һаа, ʏʏдээрнь газаашаа шэдʏʏлээд, тэргэдээ даруулха һэм. 

Жолоошон урдахи шэл тархяараа тэһэ мʏргѳѳд, намай даража унашоо. Жолоошон, баарһан, ухаа мэдээ алдажархёод, мэгдээ. «Бараг, ямаршье аймшаг ʏгы», - гэжэ жолоошоноо номгоруулаад, ʏʏдыень нээлгээд, хоюулаа дээшээ абирhаар, газаашаа гараабди. Гараһан хойноо һэгээ ороод, бэеэ шэнжэлбэбди. Бʏтэн бʏлеэн байһандаа баярлаад, «Бʏхэл тархитайнууд байнабди даа!» - гэжэ бэе бэеэ наадалан энеэлдээбди.

Yнэн дээрээ би ехээр айгааб. Хоёр ехэ саба соо унаа-тэргын тʏлишэ хойномнай ябаа. Тэрэмнэй адхараад, дʏрэшѳѳ һаань, аймшагтайл һааб даа.

Энэ уршагта ябадал юунһээ болооб гэхэдэ, нэгэдэхеэр, үбэштэйшʏʏлһээ! Энэ унаа-тэргэ хабсарһан ухаа муутай, харюусалга багатай хʏнʏʏдһээ! Хоёрдохёор, харгыһаа! Яндан, нʏхэ һʏбэ, болдого солдого, дэржэгэнʏʏр...

 Бабантын аймагай толгойлогшо Николай Ковалевто, хʏдѳѳ ажахын талаар орлогшонь - Ольга Золатарёвада, Амалад тосхоной толгойлогшо Борис Эрдынеевтэ, малшад - Дмитрий Раднаевта, Доржо Гатаповта, Александр Даша-Нимаевта, Владимир Николаевта ехэ баярые хʏргэнэб! Эдэ малнуудые зʏбѳѳр олошоруулгын ажалда аһан шадалаараа оролдохобди гэжэ найдуулаа.

«Харахада, мʏнѳѳ байһан малһаа тад ондоо мал байна», - гэжэ тэдэн онсолнод.

Мал ажахыда хабаатай Яруунын аймагай ехэ-бага ноёд намтай уулзаагуй. Намһаа тэрьедэһэндэл, буряад ʏхэрнʏʏдые намһаа нюуһандал һанагдаа.

Харин Иисэнгын Дамби Цыреновичтэ һайниие хʏргэнэб. Аюулда ороод байхадамнай, дуулан сасуу дары түргэн туһаламжа эльгээгээд, гэртээ асаржа эдеэлʏʏлээ, хонуулаа.

Олон ʏе элисэгʏʏдэймнэй зохёоһон, хэдэн мянгаад жэлдэ хʏн зониие тэжээһэн, шанар һайтай, сэбэр шуһатай, ёһотой ʏндэһэн буряад ʏхэрнай мʏнѳѳ ʏеын зонһоо боложо, ʏгы болонгоо болохонь гээшэ гʏ гэһэн бодол эжэлʏʏдгʏй тʏрэнэ.

 Һасарнай БУЛАД

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru