Ниигэм 4 aug 2020 398

«Победа» ажахын амжалтанууд

Бэшүүрэй аймагта «Победа» ажахы ехэ амжалтатайгаар ажалаа ябуулдаг. Гол түлэб хальмаг үүлтэрэй үхэр болон эдильбаевска үүлтэрэй хони эндэ олоор үдхэнэ.

Бэшүүрэй аймагта «Победа» ажахы ехэ амжалтатайгаар ажалаа ябуулдаг. Гол түлэб хальмаг үүлтэрэй үхэр болон эдильбаевска үүлтэрэй хони эндэ олоор үдхэнэ.

Энэ ажахы байгуулагдаһан сагһаа эхилээд, Буряад Уласай түрүү ажахынуудай тоодо оронхой. Һайн үүлтэртэй мал, хони республика дотороо болон уласхоорондын дэлгүүртэ наймаална. Мүнөө энэ ажалаа улам үргэдхэхэ хараа шэглэлтэй.

Гүрэнэй тэдхэмжым ашаар Мухар-Шэбэрэй аймагһаа хальмаг үүлтэрэй мал наймаалжа абаад, фермэ заһабарилжа, саашадаа ажалаа урагшатайгаар ябуулна. Мүнөө хамта дээрээ 3000 толгой мал тоологдоно. Хорёод жэлэй туршада орхигдошоһон газар дахинаа хахалагдажа, малай тэжээл таригдажа эхилбэ. Гадна ерэхэ жэл орооһото ургамалнууд таригдаха хараатай.

Гүрэнэй тэдхэмжын ашаар манай ажахы малай үүлтэр һайжаруулха талаар ажалаа улам дээшэлүүлжэ, саашадаа улам хүгжэхэ түсэбтэйбди", - гээд ООО «Победа» ажахые ударидагша Николай Разуваев һаналаараа хубаалдана.  

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru