Ниигэм 4 aug 2020 434

Һуралсалай шэнэ жэлэй урда

Һуралсалай шэнэ жэлэй эхилхын урдахана «Помоги пойти учиться» гэжэ нэрлэгдэһэн хэмжээн эхилбэ.

Орос Уласай Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай үүсхэлээр энэ хэмжээн эхилжэ, тулюур байдалтай гэр бүлын үхибүүд һуралсалай шэнэ жэлдэ хэрэгтэй хубсаһа хунараар, ном дэбтэр болон бусад хэрэгсэлнүүдээр хангагдаад байһые элирүүлжэ, туһаламжа үзүүлхэ зорилготой.

Хэмжээ эмхидхэгшэдэй мэдээсэһээр, бүхы Росси дотор сентябриин нэгэндэ 15 миллион һурагшад һургуулида ошохо. Тэдэнэй тоодо Дотоодын хэрэгүүдэй таһагуудай мэдэлдэ ородог 93 мянган үхибүүд. Үнгэрһэн жэл 9 мянган гэр бүлэнүүд хүүгэдээ хэрэгтэй хубсаһа гуталаар, һуралсалай хэрэгсэлнүүдээр саг соонь хангажа шадаагүй. Иимэ шалтагһаа 519 үхибүүн сагтаа һургуулида ошоогүй.

Ниигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээн олоной хабаадалгатайгаар үнгэрнэ. Өөһэдын хүтэлбэриин захиргаанай, хуулиин наһа гүйсөөгүй үхибүүдэй эрхэ хамгаалгын болон тэдэниие гэмтэ ушарнуудһаа һэргылэмжын талаар эмхи хороонуудай, олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй хабаадалгатайгаар энэ ажал ябуулагдана.

 Һэргылэмжын хүдэлмэринүүд, гэр гэрээр ябажа, үхибүүдэй бодото ажабайдал шалгагдана. Һэргылэмжын хөөрэлдөөнүүд, али нэгэн бэрхэшээлтэ асуудалаар зүбшөөл заабари үгтэнэ. Гадна эгээл хэрэгтэй хубсаһан, һуралсалай хэрэгсэл бэлэглэгдэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru