Ниигэм 4 aug 2020 242

​Улаан-Үдэ хотодо хүүгэдэй  сэсэрлиг ажалаа дахин эхилээ

© фото: yandex.ru

Мүнөөдэрһөө үшөө нэгэ хүүгэдэй сэсэрлиг ажалаа дахин эхилээ. Халдабарита коронавирус үбшэнһөө боложо, ажалаа зогсооһон «Искорка» гэһэн хүүгэдэй сэсэрлиг нээгдэбэ. 


- Бүхы бүлэгүүдтэ санитарна эрилтэнүүд сахигдана. Үдэр бүхэнэй
гуримаар сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэд болон бусад хүдэлмэрилэгшэд
үглөөгүүр бэе тамирайнгаа шалгалта гарана, хүүгэдэй бэеын халууниие
хэмжэнэ,

- гэжэ Улаан-Үдын хорооной һуралсалай юрэнхылэгшын орлогшо Любовь Цепкова дуулгаа.
Августын 15 болотор, үшөө  хүүгэдэй зургаан сэсэрлигүүд нээгдэхэ. Мүнөө  хүдэлмэригшэд  COVID-19 үбшэнэй шалгалта гаража байна. Үрэ дүнгүүдэй тодорхойлогдоһоной удаа сэсэрлигүүд ажалаа эхилхэ.

Гэхэтэй хамта, сентябриин 1-һээ Улаан-Үдэдэ сэсэрлигэй түлбэри ехэ болохо тухай тандаа һануулая.

Фото: yandex.ru