Ниигэм 5 aug 2020 325

«Илалтын харгынууд»

«Илалтын харгынууд» гэһэн уряа доро олон хэмжээнүүд Буряад Уласта үнгэргэгдэнэ.

Энэ удаа Түнхэнэй аймагай дэбисхэр дээрэ оршодог Инаг дуранай пик гэһэн хада гаталагдаха түсэбтэй. Энэ хэмжээндэ тамиршад, аяншад, гэр бүлэнүүд хабаадаха аргатай.

Акци августын 15-нда 10.00 – 15.00 саг болотор үнгэрхэ. Аршаан нютагай гол талмайда хүнүүд сугларжа, 2,5 модо гаталжа, Инаг дуранай пиктэ хүрэхэ түсэбтэй. 670 метр үндэр газарта пик оршодог. Тиимэһээ эржэгэр улатай гутал заал һаа үмдэхэ шухала. Гарай тулгуурнууд, малгай, дээрээ үмдэхэ нимгэхэн дэгэл, түргэн туһаламжын аптечкэ абаха хэрэгтэй. Гадна  аянда гараха зон бэе бэеһээнь 1,5 метр холо ябаха.

Тус акцида хабаадаха һанаатай хүнүүд orgeo.ru гэһэн сайт дээрэ бүридхэл гараха ёһотой. Үгышье һаа, августын 15-най үглөөгүүр аянда гарахынгаа урда эмхидхэлэй хороондо мэдүүлгэ бариха болоно. Хабаадагша бүхэн аянда гаргашалагдаһан сагаа тэмдэглэхэ ёһотой. Эгээл богони болзорто хадаруу гараһан аяншадта сэнтэй бэлэгүүд барюулагдаха. Хабаадагша бүхэндэ дурасхаалай бэлэгүүд, хадые гаталһан үнэмшэлгэ, үбсүүн дээрээ зүүхэ тэмдэг үгтэхэ. Хэрбээ Агууехэ дайнда хабаадаһан түрэлэйнгөө гэрэл зураг абаад ерэһэн хабаадагшадта тусхай бэлэг барюулагдаха. Энээн тухай «Байгалай экстрим» гэһэн Буряад Уласай федераци мэдээсэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: tourprom.ru