Ниигэм 5 aug 2020 409

«Фофоновын үгэрсэ – 2020»

«Фофоновын үгэрсэ – 2020» гэһэн урилдаан харилсаагүй аргаар Кабанскын аймагта үнгэрөө.

«Кабанск-инфо.24/7» бүлгэмэй мэдээсэһээр, энэ жэлэй урилдаанда Кабанск тосхоной Алексей Русвих 64 сантиметр утатай үгэрсэ ургуулжа, амжалта туйлаба.

«Үгэрсэ тухай шог ёгто дуунууд» номинацида Бабушкин хотын МАУ «Бабушкинский ИКЦ» эмхиин түлөөлэгшэд нэгэдэхи һуури эзэлээ. Хоёрдохи һуурида Творогово тосхоной ажаһуугшад Галина Попова, Ирина Егорова гараа. Гурбадахи һуури Шигаево тосхоной ажаһуугша Валерия Маслова эзэлээ.

«Ай да огурчик!» гэһэн номинацида Красный яр тосхонһоо Мария Капустина, удаань Корсаково нютагай Дарья Николаевна, Елань нютагай Наталья Елезова гэгшэд эрхимлээ.

 "Фофоновын үгэрсэ" гэһэн урилдаан Кабанскын аймагта хэдэн жэлэй туршада эмхидхэгдэнэ. Урда жэлнүүдтэ хабаадагшад олоороо сугларжа, яһала зохидоор урилдаан үнгэрдэг байһан. Аймагай хүдөө ажахын һалбариин эмхинүүд, үмсын ажахытай зон хабаадалсадаг байгаа. Энэ урилдаанай гол зүйл хадаа үгэрсэ. Ушар юуб гэхэдэ, илангая Фофоново нютагта жэлдээ үгэрсын баян ургаса абтадаг, тиимэһээ энэ нютагай нэрэ урилдаанда олгуулагдаһан байна.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: «Кабанск-инфо.24/7