Ниигэм 6 aug 2020 341

42 автобус абтаха

Россин холбоото уласай Үндэhэн хуулида заhалтануудай hанал үгэлгын үдэрнүүд соо үнгэрhэн «Народный бюджет» гэhэн түсэлэй хэмжээнэй hанал хуряалгада Улаан-Үдэ хотын олонхи эрхэтэн, шэнэ 20 автобусуудай абалга дэмжэһэн гээд һануулая.

Эдэ үдэрнүүдтэ автобусуудые абаха талаар ажал ябуулагдана.

Шэнэ автобусууд Улаан-Үдэ хото шадар Аэропорт, Зүүн эрье, 100-хи кварталнууд, Восточный тосхон руу хүн зониие зөөхэ хэрэгтэ табигдаха. Олон жэлэй туршада автобусуудай дуталдаад байһан бэрхэшээл зоной аргаар шиидхэгдэбэ.

«Арадай бюджедэй» мүнгөөр хамтадаа 20 автобус абтаха. Энэ хэрэгтэ 103 миллион түхэриг үгтэбэ. Үшөө тиихэдэ, Алас-Дурнын субсидиин ашаар нэмэри мүнгэн үгтэжэ, үшөө 22 автобус абтахань. Хамта дээрээ шэнэ 42 автобус хотын автопаркда нэмэгдэжэ ерэхэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан