Ниигэм 6 aug 2020 304

Онгосоор ябуулха үнэмшэлгэ

Уһан дээрэ онгосоор ябаха эрхэ тодорхойлдог үнэмшэлгэ абахын тула шалгалта тушаагдадаг.

Байгша оной эхинһээ 110 хүн хоёр шатаһаа бүридэдэг шалгалта тушаажа, иимэ үнэмшэлгэтэй болоод байна.

Удаадахи шалгалта августын 12-до Улаан-Үдэ хотодо үнгэргэгдэхэ. Онгосоор ябуулха үнэмшэлгэ абаха дуратайшуул нэн түрүүн шалгалтын биледүүдые шэлэн абажа, эрдэм мэдэсэеэ сээжээр шалгуулха болоно. Хоёрдохи шатань хадаа бага онгосонуудаар ябуулжа шадаха аргаяа харуулха болоно.

Гэхэтэй хамта онгосонуудые болон уһан дээрэ ябадаг бага хэмжээнэй  онгосонуудай шалгалта саг болоод лэ үнгэргэгдэдэг байна. Иимэ удаадахи шалгалта августын 15-да Исток тосхоной дэргэдэхи Карьер гэжэ газарта болохонь.

 Уһанай онгосонуудай техническэ талаар шалгалта ехэ шухала, тиимэһээ заатагүй иимэ хэмжээнүүд үнгэргэгдэдэг, -  гээд Буряадтахи ГУ МЧС-эй хэблэлэй албан мэдээсэнэ

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru