Ниигэм 6 aug 2020 235

​Разуваевтанай ажахы

2016 ондо Фёдор ба Елена Разуваевтан һүнэй фермэ байгуулхын тулада 15 сая  түхэриг туһаламжа гүрэнһөө абаһан юм. Тиигэжэ 50 толгой симментал үүлтэрэй үнеэдтэй, техникэ болон үнеэ һааха хэрэгсэлнүүдтэй болоо.

 - Гурбан үхибүүдтэйбди. Аша зээнэртэй болонхойбди. Тэдэмнай багаһаа хүдөөгэй ажалда һуранги. Тиимэһээ бүхы бүлөөрөө хүдэлнэбди, - гээд, Елена Разуваева тэмдэглэнэ.

Энэ гэр бүлын зөөхэй, ээзгэй болон бусад эдеэниинь ехэ эрилтэтэй юм. Аймагай зондо һайн танил болонхой. Тиимэһээ сагаан эдеэгээ олондо худалдаха талаар ядалданагүй. 

Источник: Буряад Уласай Хүдөө ажахы болон эдеэ хоолой яаман