Ниигэм 6 aug 2020 326

​Аха аймагай хүгжэлтэ

© фото: yandex.ru

Толгойлогшо тоосооной элидхэлдээ хэгдэжэ байһан ажал тухайгаа дэлгэрэнгыгээр мэдээсэбэ. Бюджет хэр бэелүүлэгдэжэ байнаб гээд, нэн түрүүн хөөрөө. Тиихэ зуураа Матвей Валентинович бэрхэшээлтэ асуудалнуудые бодхоогоо. Тэрээниие шиидхэхын түлөө булта нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлхэ хэрэгтэй гэжэ тэмдэглээ.

    - Аймагаймнай эгээл ехэ бэрхэшээл хадаа зайн гал дамжуулга болоно. Энээн дээрэ үдэр бүри хүдэлнэбди. Мүн бог шорой суглуулха газарнуудые байгуулха болонобди. Хажуугаарнь һургуули, хүүгэдэй сэсэрлигүүдые, элүүрые хамгаалгын таһагуудые хүгжөөхэ талаар олон асуудалнууд байна, - гэжэ Матвей Мадасов һунгамалнуудай урда мэдээсээ.

“Аха аймагай хүндэтэ эрхэтэн” гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэдэ Ахын хоёр  ажаһуугшад хүртэбэ. Эдэ хэд бэ гэбэл, мэдээжэ үльгэр түүрээгшэ Бадма Сыренович Габанов болон соёлой габъяата хүдэлмэрилэгшэ Валентина Алексеевна Галсанова гэгшэд болоно.

Автор: Бадма ЯКШЕЕВ

Фото: yandex.ru