Ниигэм 7 aug 2020 412

Амаралтын үдэрнүүдтэ гэртээ байгты

Буряадай уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, августын 7-һоо 9 болотор республика дотор урда зүгһөө ерэһэн циклон ехэ бороо асарха.

Мүнөөдэр, августын 7-до республикын ехэнхи аймагуудта бороон ехээр орохо, зарим тээгүүр аадар бороо орохо. Баруун хойноһоо секундын 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Аадар борооной үедэ һалхин шангадажа, секундын 15-18 метр хүсэтэйгөөр үлеэхэ. Һүниндөө 13-18, зарим тээгүүр 7-12 градус дулаан хонохо. Үдэрэй туршада 18-23, бусад нютагуудаар 26 градус халуун тогтохо.

Августын 8-да мүн лэ аадар бороотой үдэр мандаха. Баруун хойноһоо секундын 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Аадар борооной үедэ һалхин шангадажа, секундын 15-18 метр хүсэтэйгөөр үлеэхэ. Һүниндөө 12-17, зарим тээгүүр 6-11 градус дулаан хонохо. Үдэртөө 18-24  градус халуун байха.

Августын 9-дэ шииг нойтон үргэлжэлхэ. Һүниндөө 11-16, зарим тээгүүр 6 градус дулаан байха. Үдэр 17-22 градус дулаан болохо.

Аадар борооной ороходо, һалхинай шангадахада заал һаа гэртээ гү, али байшан соо байха шухала. Гэртээ байхадаа сонхонуудаа һайн хаагты. Хэрбээ үйлсэдэ ябаа һаа, һандаржа байһан байрануудһаа, мэдээсэлэй баханануудһаа холо зогсохо шухала. Бороонһоо хоргодожо, али нэгэн модоной набшаһан доро, зайн галай дамжуулагдадаг баханануудай ойро бү байгты. Хүүгэдээ аминдань гэртээ харууһагүй огто орхижо болохогүй", - гээд Буряадтахи ГУ МЧС-эй хэблэлэй албан һануулна.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru