Ниигэм 7 aug 2020 470

«Түүхэтэ һанал»

Алас Дурнын федеральна тойрогой түлөөлэгшэд – Улаан-Үдэ хотын 65-хи һургуулиин музей болон Шимки нютагай интернат-һургуули Россин конкурсдо амжалта туйлаба.

 Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн тухай дурасхаал мүнхэлэн, «Түүхэтэ һанал» гэһэн конкурс һургуулиин музейнүүдэй дунда үнгэргэгдөө. «Хотын эрхим музей» болон «Хүдөө нютагай эрхим музей» гэһэн хоёр номинацаар конкурс эмхидхэгдээ.

Түрүүшын номинацида Советскэ Союзай герой Г.С. Асеевай нэрэмтэтэ Улаан-Үдэ хотын 65-дахи һургуулиин түүхын болон хизаар ороноо шэнжэлэлгын музей эгээл эрхимүүдэй тоодо ороо. Хоёрдохи номинацида Түнхэнэй аймагай Шимки нютагай интернат-һургуулиин дэргэдэхи Алдар солын таһаг хоёрдохи һуури эзэлээ.

Буряад Уласай үндэһэтэнэй музейн захирал Татьяна Бороноевагай тэмдэглэһээр һургуулиин музейнүүдтэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветеранууд ходо айлшалдаг. Эдэнэр дайнда хабаадаһан тухайгаа, наһанайнгаа намтар һурагшадта хөөрэдэг, дурасхаалаараа хубаалдадаг. Эгээл аймшагтай үйлэ хэрэгтэ бэеэрээ хабаадажа, хоёр нюдөөрөө дайтай уулзаһанаа  хөөрэхэдэ, үхибүүн арад зоной баатаршалга, эрэлхэг зоригые хүндэлжэ эхилдэг.

Гадна түрэл оронойнгоо түүхэ һайнаар мэдэжэ, түрэл нютагтаа дурайтайгаар хүмүүжэхэ аргатай.

Энэ конкурс байгша оной февраль һарада соносхогдожо, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Илалтын туйлагдаһаар 75 жэлэй ойдо дашарамдуулагдаһан юм. Улаан-Үдэ хотын 18, республикын нютагуудһаа 37 музейнүүд хабаадаа", - гээд Буряад Уласай Правительствын хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru