Ниигэм 7 aug 2020 374

Шалгалтанууд үргэлжэлнэ

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, мүнөөдэр ниитын транспортаар ябаһан зониие шалгалта эмхидхэгдэхэ.

Коронавирус үбшэнэй һүжэрөөд байхада, ниитын унаагаар ябадаг зоной нюураа хамгаалха маскатай байһые шалгалта болохонь. Гадна унаагай жолоошод ханяаданһаа һэргылэмжын дүримүүдые хэр сахижа байһаниинь элирүүлэгдэхэ.

Шалгалтын бүлгэмдэ хотын захиргаанай мэргэжэлтэд, Буряад Уласай засаг зургаанай харюусалгата хүдэлмэрилэгшэд, харгын аюулгүй байдал сахидаг инспекторнууд болон харгын асуудалнуудта хабаатай эмхинүүдэй түлөөлэгшэд оруулагданхай.

Байгша оной августын 31 болотор Буряад Улас дотор олоной суглардаг газарнуудта, худалдаа-наймаанай түбүүд соо ябаһан хүн бүхэн нюураа маскаар хаагаад ябаха уялгатай. Харин ниитын унаагаар ябадаг зон энэ гурим заатагүй сахиха ёһотой. Энээн тухай нэгэтэ бэшэ Буряадай ахамад санитарна эмшэн Сергей Ханхареев хэлэдэг. Энэ дүрим хазагайруулһан хүн харюусалгада хабаадуулагдадаг, гээд һануулая.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru