Ниигэм 7 aug 2020 364

Манай ногоон баялиг

Буряад Уласай ойн ажахын агентствын мэргэжэлтэд албанайнгаа хэрэгээр Байгал шадарай, Хориин аймагуудаар ябаад ерээ.

 Ойн түймэрһөө хохидоһон болон хуули бусын аргаар модо отолһон газарнуудаар ябажа, тэндэ модо шэнээр тариха газар тодорхойлогдоо. Ойн харуулшад нэн түрүүн модоной тарилгада үгтэхэ газарай хэмжээ тодорхойлжо, нэгэ гектарта хэды модон таригдахые тоолоно.

Нэгэ гектар газарта дунда зэргээр 3 мянган модон ургажа байгаа һаань, тэдэниие сахиха ажал ябуулагдана. Харин нэгэ гектар газарта 500 модонһоо эхилээд, 3 мянган модон хүрэтэр ургажа байгаа һаань газарыень үтэгжүүлхэ ажал ябуулагдаха болоно," -  гэжэ ахамад мэргэжэлтэн Наталья Шапаренко хөөрэнэ.

Харин ой модоор хомор газарта энэ намартаа модо тариха ажал ябуулагдаха.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru