Ниигэм 10 aug 2020 347

Физкультурнигай үдэртэ дашарамдуулагдан

Августын 8-нда Орос Улас дотор физкультурнигай үдэр тэмдэглэгдээ.

Энэ ушараар Улаан-Үдэ хотодо тамирай болон нааданай шэнэ талмайнуудай нээлгын ёһололнууд үнгэрөө.

Жэл бүхэндэ Улаан-Үдэ хотын газарнуудта спортын болон хүүгэдэй наадаха шэнэ талмайнууд зохёогдодог. Хотын ажахын хороон арадай һунгамалнуудта ажаһуугшадай үгэһэн заабаряар, хүүгэдтэ, залуушуулда болон юрын зондо хэрэгтэй талмайнуудые табидаг. Байгша ондо хамтадаа иимэ 140 талмайнууд хаа хаанагүй баригдаха түсэбтэй. Гадна хуушаржа, һандарха туйлдаа хүрэһэн наадалгын болон тамирай талмайнууд ашаглалгаһаа болюулагдана, һэльбэн шэнэлэгдэнэ. Эдэниие ашаглаха болон бүтэн зандань үлээхэ талаар гэр байрын ажаһуугшадай холбоонууд болон эрхилэлгын компанинууд харюусалгатай.

Август һарын эхинһээ Улаан-Үдэ хотын Железнодорожно районай Добролюбова болон Клыпина үйлсэнүүдээр нэжээд болон Октябрьска районай Ключевская үйлсөөр нэгэ талмайнууд ашаглалгада тушаагдаба.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Улаан-Үдэ хотын ажахы