Ниигэм 11 aug 2020 499

Үбшэнтэниие элирүүлхэ арга боломжо

Буряад Уласай 250 мянган ажаһуугшад коронавирус үбшэнэй талаар шалгалта гараа.

Үнгэрһэн хоногой туршада республика дотор 1290 хүн шалгалта гараад байна. Энэ халдабарита үбшэнэй  таража эхилһэн сагһаа 254490 хүн шалгалта гараа гэжэ тэмдэглэе.

Буряад Уласай зургаан эмнэлгын газарнуудта коронавирус үбшэндэ дайрагдаһан хүнүүдые элирүүлхэ зорилготойгоор шалгалтанууд үнгэргэгдэдэг.

 Буряад Уласта арюун сэбэрэй гүрэнэй ахалагша врачай орлогшо Елена Кузьминагай хэлэһээр,   шууд гүйсэдхэхэ штабай болон Роспотреб-хиналтын онсо мэдэлдэ шалгалта үнгэргэхэдэ тон хэрэгтэй тест-системээр эмнэлгын газарнуудые хангалга болоно. Долоон хоногто нэгэ дахин заал һаа энэ тестнүүд уридшалан захигдажа, асаруулагдадаг байна. Бүхыдөө 330600 шалгалта эмхидхэхэдэ хэрэгтэй тестнүүд асарагдаа.

 Иимэ шалгалтын тест-системэнүүд Орос уласта бүтээгдэһэн, үбшэнтэниие элирүүлхэ талаар тон һайн шанар үүргэтэй, гээд хэлэе.

Сагтаа хэгдэһэн шалгалтын аргаар коронавирус үбшэндэ һая дайрагдаад байһан хүнүүд тодорхойлогдожо, эмнэлгэ эртэ эхилжэ, нилээд олон хүн богони болзорто, бэе махабадта хүндэ хойшолон үгыгөөр һайн болоно.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru