Ниигэм 11 aug 2020 382

​Буряадай Ивалгын аймагта ажаhуугшадай тоо олон болоо

© фото: baikal-daily.ru

Буряад Уласта январь һараhaа июнь болотор 6027 хүүгэд түрөө, харин 5130 хүн наһа бараа, гээд Бурятстат дуулгана.
- 2019 онтой зэргэсүүлхэдэ, түрэһэн зоной тоо 126 хүнүүдээр,  үгы һаа 2% жаа болоо. Наһа бараашадай тоо 521 хүнүүдээр, 9,2% доошоо буугаа, - гээд тодорхойлнобди.
Уласай 10 нютагай засагай байгууламжануудта хүн зоной тоо олошороо. Түрүү һуурида Ивалгын аймаг ябана,  хажуудань Ахын болон Яруунын аймагууд.
Зоной үсөөрэлгэ эгээ ехээр Кабанскын, Хойто-Байгалай, Хурамхаанай аймагуудта бүригхэгдэбэ.
Мэдээгээр, 2020 оной январиин нэгэндэ Буряадта 985,9 хүн ажаһуунаа. Тэдэнэй  тоодо, хотонуудта – 584 мянган хүн, хүдөө тосхондо -  401,9 мянган зон.
Нэгэ хэды саг үргэлжэлөөд, Буряад Уласта ажаhуугшадай тоо миллиондо хүрэжэ болохо.

Фото: baikal-daily.ru