Ниигэм 12 aug 2020 345

​Буряад Уласта гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүдэй «Малышок» түбтэ ниигэмэй түсэл бэелүүлэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай ниигэм хамгаалгын яаман

    Буряадай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдэлдэ байһан байhан үхибүүдые харилсаха дадалтай болгохо хэрэгтэ түсэл шэглүүлэгдэнэ.
«Налгай зулгы үгэнүүдэй дэлхэй» гэһэн сэдэбээр үхибүүдээр хөөрэлдэжэ, hургаал зааһан уран зохёолнууд уншагдаа, «Муу болон hайн аяг аашанууд»,«Юун зүб бэ, юун бурууб», «Нүхэд яажа хандадаг бэ» гэhэн нааданууд үнгэргэгдөө. Тиихэдэ «Айлшалхаа ошонобди», «Дэлгүүр», «Һайханай салон» гэһэн наадануудта үхибүүд хабаадалсаа. Һургуулиин наһанай үхибүүдэй дунда «Минии һайн хэрэгүүд» гэhэн сэдэбээр найруулгануудай мүрысөөн үнгэрөө. Үхибүүд «Һайн аяг заншалай хэшээлнүүд» гэhэн мультфильм хараһан байна.
Үхибүүд харилсаха, бэе зохидоор абажа ябаха, дүрим сахиха дүршэлөө баяжуулжа байбалнь, тон шухала гэжэ «Малышок» түбэй багшанар тэмдэглэнэ.

Фото: Буряад Уласай ниигэм хамгаалгын яаман