Ниигэм 13 aug 2020 383

Буряад Уласта һургуулидаа гэртэхин бэлдэнэ гү?

Манай асуулта

Удангүй сентябриин 1 боложо, һуралсалай гуламтануудта түрүүшын хонхо жэнгирхэнь. Теэд ямар гуримаар һуралсал ябуулагдахаб гэжэ үшөө һайнаар мэдэгдэнэгүй. Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Владимир Путин энээн тухай августын 20-до шиидхэхэбди гэжэ найдуулаа һэн. Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов заншалта гуримаар һураха тухай мэдүүлээ.

Хэды тиигэбэшье, түрэлхид һуралсалай жэлдэ бэлэдхэлээ эхилээ, мүнгэ алтаяа тоолоно. Дахинаа гэрһээ һураха гурим тогтоогдоболнь, хүбүүд, басагадта хубсаһа хунар абангүй һууха арга байхагүйл даа. Гэртэхин һургуулида яагаад бэлдэнэб гэжэ һонирхобобди.

Любовь Цыбикова, тогоошон, 1-дэхи класста ошохо басаганай эжы:

- Мүнөө жэлдэ минии Айлана нэгэдэхи класста ошохонь. Саарһа дансануудаа суглуулаабди. Манайдаа байдаг Лариса эгэшымни Буян хүбүүн баһал тэрэл һургуулида нэгэдэхи класста ошохо юм. Эдэ хоёрой бэеыень шалгуулжа, анализ тушаахын түлөө саг зуура ажалаа орхёод байнаб. Һүүлдэнь һургуулидань иишэ-тиишэнь зөөдэг болохоб.

Хоёр үхибүүдэй түлөө 20 гаран мянган түхэриг һургуулида бэлдэлгэдэ гаргашалха хэрэгтэй гэжэ тоолонхойбди. Багшамнай баһал туһална. Юу абахабибди гэжэ байхадамнай, багшамнай томо список маанадта эльгээгээ. Тэрээнииень хараад лэ абахамнай.

Айгуль Петухова, худалдаанай түбэй менеджер, 3 үхибүүнэй эжы:

- Дунда һургуулида ганса заа басагамнай һурахань. Ехэ басагамни технологическа колледжын 2-дохи курсда ороо. Хоёрдохи хүбүүмнай индустриальна техникумдэ 9-дэхи классай һүүлдэ һурахань. Хэды тиигэбэшье, һуралсалай жэлдэ бултыень бэлдэхэ хэрэгтэй. Бэлэн болоо гэхэдэ, алдуу болохогүй.

Бага басагандаа нёдондонойнь хубсаһа үмдэхүүлхэ гэхэдэмнай, бага болошоо. Тиимэһээ бүхы юумыень шэнээр абахабди. Һургуулидаа нэгэ адли тусхай хубсаһа үмдэхэ ёһотой. Тэрэнииень баһа Улаан-Үдэ хотоор бэдэрхэ хэрэгтэй. Салингаа абаһаар лэ сугтаа бүхэли үдэрөөрөө магазинаар ябахабди. Урда жэлнүүдһээ үлүү ехэ мүнгэн гаргашалагдаха гэжэ һананаб.

Оксана Сергеева, бага олзын хэрэг эрхилэгшэ, 2 басагадай эжы:

- Зунай хаһада гэрээ барижа түгэсэхэ гээд хүдэлжэ байнабди. Һуралсалай жэл тухай үшөө һанаагүйбди. Хамар дээрээ асараад лэ, гүйлдэжэ эхилхэбди гээд һанагдана.

Һургуулидамнай нэгэ адляар хубсалха гурим тогтоогдонхой. Басагад заал һаа боро зүһэтэй сээжэбшэ үмдөөд ябаха ёһотой. Хото городоор ябажа бэдэрхэш, харин шадамар түрэлхид өөһэдөө оёод үгэдэг.

7-дохи болон 9-дэхи класста хоёр басагаднай һурахань. Ехэ болонхой гэжэ һанагшаб. Тиимэһээ мүнгыень барюулаад лэ, хоюулыень хубсаһа хунараа абахыень эльгээжэрхихэб.

Татьяна Сыренова, Мясокомбинат һууринай поликлиникын субилагша, 3 үхибүүнэй эжы:

- Үхибүүдни 4-дэхи ба 2-дохи класста мүнөө һураха. Багамнай хүүгэдэй сэсэрлигтэ ошохо ээлжээ хүлеэжэ байдаг. Зунай амаралтада гараад, түрэл нютагтаа мүнөө ошоод байнабди. Августын 20-до ерээд, бэлэдхэлээ эхилхэбди.

Бүхы дээрээ 25 мянган түхэриг гаргашалхаб гэжэ һанагдана. Эндэ үшөө үбэлэй дэгэл, гутал тоолоногүйб.

Һургуулидамнай нэгэдэмэл формо үхибүүд үмдэдэг. Теэд классаараа бүд абажа оёхо заншал үгы. Ганса гансаараа бэдэржэ, сагаа һалгаахаш. Ажалай дэбтэрнүүдтэ мүнгэ суглуулдагбди.

Оксана Балдаева, Ивалгын түбэй больницын субилагша, 2 хүбүүдэй эжы:

- Ехэ хүбүүмни 3-дахи класста һураха. Багамнай хүүгэдэй сэсэрлигтэ хүмүүжүүлэгдэнэ. Хубсаһа хунар үшөө абаагүйбди. Бүхыдөө хэды мүнгэн гаргашалагдахаб гэжэ үшөө тоолоогүйб.

Ажалай дэбтэрнүүдэй түлөө мүнгөө тушаанхайбди. Мүн бусад хэрэгсэлнүүдые өөһэдөө абанабди.

Мүнөө жэлдэ костюм абаха гү, али үгы гү гэжэ һанажа байнаб. Багтаагүй һаань, абаха болохол даа. Хажуугаарнь заал һаа хүхэ гү, али хүхэлгы ягаан самса хэрэгтэй. Һэлгэжэ үмдэхынь тулада 2-3-е абахабди.

Татьяна Сарапулова, 3 хүбүүнэй эжы:

- Аха хүбүүмни 7-дохи классай болохо. Дунда үхибүүгээ нэгэдэхи класста үгэхэ түсэбтэй байгаабди. Бэеыень хараад, хайрлашооб даа. Үшөө нэгэ жэл сэсэрлигтэ ябаг даа. Багадамнай һаяхана сэсэрлигтэ орохо путёвко үгтөө. Юун хэрэгтэйб гэжэ мэдээд, августын 20 багаар суглуулжа эхилхэб.

Урда жэлнүүдтэ манай класста һуралсалай хэрэгсэлнүүдтэ, илангаяа ажалай дэбтэртэ мүнгэ эртээнһээ суглуулдаг байгаа hаабзабди. Харин мүнөө хэншье юушье хэлэнэгүйл. Өөһэдөөл ябажа абаха болообди.

Ехэ хүбүүндээ бүхы хубсаһыень абаха хэрэгтэй. Энэ талаар һургуулидамнай тиимэ ехэ эрилтэ үгы - хара ба хүхэ үнгэтэй үмдэ, жилеткэ үмдөөд ябахал гэдэг.

Иигээд лэ бага-багаар бэлдэжэ эхилхэмнай.

Автор: Борис БАЛДАНОВ