Ниигэм 13 aug 2020 347

Харилсаан

Социальна холбоон соо буряадаар хөөрэлдөөнүүд

Амар сайн, хүндэтэ уншагшад! Социальна холбоон соо буряадаар хөөрэлдөөнүүд болоно гээд урдахи дугаартаа тэмдэглээ бэлэйб. Дахинаа жэшээнүүдые та олондоо дурадхахамни.

Хожомдоһон дуран

Гончикбал Баиров:

- Далаа шахажа нүхэдни

Дуран гээшые мэдэбэлби,

Оһолтой энээхэн дуранһаа

Орьёлон байнал досоомни.

Шарай дүрыень харахадаа,

Шуһанайм сохисо шангаданал,

Нюур шэгыень адаглахадаа,

Нюдэнэйм хараса һуладанал.

Үдэршье хажуудань һуугаад,

Үбдэг дээрээ эльбэнэб,

Һүнишье хүнжэлдөө хэбтээд,

Һэмээхэн бэеынь носоноб.

Халагшье даа, нүхэрни,

 Хаагуур ябаһанаа ерээбши?

Арбаад жэлэй саанахана

Алдажа ерэхэеэ яагаабши?

Тэгшэ дүүрэн шарайтай

Тэбхэр харахан дурамни,

Тэбэреэд шамаяа алдахагүйб,

Түрэл инаг ТЕЛЕФОМНИ!!!

  1. 05. 2020.

Намжилма Нанзатовна:

- Эхинһээнь һүүл хүрэтэр уншатараа, ай бурхан, дала хүрөөд дурладаг юм гү? Гончикбал Баиров хүндэтэмнай хэндэ дурлашоо гээшэб гэжэ байгаад, элдэб бодол оруулан уншаад, одоол энеэбэб, яажа гоёор зохёодог юм бэ гэжэ гайхааб! Авторта баяр хүргэе!

RadnaHanda Baldanova:

- Хүхюутэй ахай, танда респект.

Цыпелма Эрдынеева:

- Мэндээ. Энээхэн үгэнүүдэй автор Роза Батомункуева

Намжилма Нанзатовна:

- Роза Батомункуева хаанахи нютагайб? Гэрэл зураг бии гү? Шүлэгүүдынь хаанаб даа хэблэгдэһэн гү? Үшөө шүлэгүүд бии гү? Шүлэгүүдээ эльгээг лэ минии хуудаһан руу.

Энэ ямар хоол бэ?

Нацагдорж Цонгоол Батцэнгэлийн:

- Танай нютагаар энэ хоол юун гэдэг бэ? Хотондонь шуhа шудхаад, модоор тэбхэлжэ шанадаг. Монголдо шавай гэгшэ.

Badmayev Bayir:

- Эреэлжэ?

Нацагдорж Цонгоол Батцэнгэлийн:

- Хари. Эреэлжэ бэшэ ха даа.

Nasakdorzhi Ayurzanayev:

- Хониной шуhан хото соо хээд шанаhан. Шабай - адууhанай шанаhан шуhан. Эреэлжэн - эльгэн, нэгэ бага дотор өөхэн... Мүнөөдэр эдеэб. Хадаг табяанда бэлдээн болоно.

Нацагдорж Цонгоол Батцэнгэлийн Оюна Базаровада:

- Монголдо халха-монголнууд шавай гэжэ тон энээнииел хэлэдэг. Адуунайхиие баhа тиигэжэ хэлэдэг юм гү - мэдэнэгүйб. Адуунай гэдэhэ дотор эдижэ үзөөгүйб.

Анна Цыбикова:

- Хототой (хотоотой) шуһан. Эндэ модон шэбхэнь нюсэгэн байна. Манай ёһоор, шэбхэ һэмжээр орёодог, үзүүрынь бултайха ёһогүй - галай заяашын нюдэ хадхажа болохо. Шуһанайнгаа болоходо, нугалуурынь бурхандаа, газаа үргэдэг. Шэбхынь һэмжые хүнгэлөөд, гэрэйнгээ ханада торгоогоод орхидог, хэшэгэй тэмдэг гү. Манай нютагта өөхэн бүлин хоёрые худхажа шудхаһан эдеэе эреэлжэ гэдэг. Шабай - адуунай шудхаһан шуһан.

Сэсэгма Ванжилова:

- Тиимээ.

Анна Цыбикова:

- Хара шуһа гансаарыень шанадаггүй ушарһаа гүзээ, толто зүрхэнэй хэлтэрхэйтэйгээр шаналсаа гээшэ бэзэ.

Нацагдорж Цонгоол Батцэнгэлийн:

- Гэдэhэ дотор мяхан шанаа бэзэ. Гүзээ эдихэ ехэ дуратайб.

Эллада Яманова:

- Шудхаhан шуhан гэжэ би дуулагша hэм багадаа...

Лубсандоржи Намдаков:

- Хиимэ.

Дулма Баторова:

- Баргажанда хотойн шуһан гэдэг.

Аюшеева Цыпилма:

- Тиихэдэ үшөө хоторгойн шуhан бии гээшэ.

Намсалма Иннокентьева:

- Манай нютагта хото соо хэжэ шанаhан шуhые хотоотой шуhан гэдэг. Эреэлжэ гээшэ эреэлүүлжэ, дотор өөхэ, эльгэ, hонгино гү, али мангир жэжэхэнээр хэршэжэ, нэмэжэ худхаад, хониной гэдэhэн соо хэжэ шанаhан шуhан. Ехэ амтатай, хүнэй бэе махабадта туhатай, шанартай эдеэ хоол гээшэл даа.

Оюна Сандакова:

- Хотоотой шуhан.

Альбина Мункуева:

- Шудхаhан шуhан

Oyuntsetseg Luvsan:

- Хототой шуhан

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА