Ниигэм 13 aug 2020 717

​Эхин уурхайдаа эрьен бусаад

© фото: Инстаграм/Сергей Зверев

Үнгэрэгшэ июль һарада Түнхэнэй Аршаан һууринда мэдээжэ зүжэгшэн, үһэ заһагша, шоумен Сергей Зверев арба гаран үдэртэ амарһан байна. Һонирхолтойшье һаа, гайхалгүй гээд тэмдэглэе. Юуб гэхэдэ, Сергей Зверев тус аймагһаа гарбалтай юм.

Байгаали хамгаалагша

Бүхэросси дотор элдэб аашаараа суутай Сергей Зверев һүүлэй жэлнүүдтэ байгаали хамгаалгын ажал ябуулна. Мүнөөшье түрэл нютагайнгаа байгаали һайжаруулхын түлөө хүдэлөөндэ оролсоо.

Интернедэй ниитын сүлжээнэй хуудаһанда хэдэн сая уншагшад тоологдоно. Бүхы һонин һорьмойнуудыень тэдэ уншажа, хубаалдажа байдаг. Түнхэнэй үндэһэтэнэй хүреэлэн бүхэроссиин шатада үнгэргэгдэһэн байгаали хамгаалгын хэмжээндэ оролсожо байна гэжэ дуулаһан Сергей Зверев тэрэ дороо уншагшадаа Түнхэнэй түлөө дуугаа үгэхыень уряалаа. Энээнэйнь ашаар хүреэлэнэй бэлдэһэн тусхай түсэл эрхим 30-ай тоодо ороо. Москва хотодо Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманда түсэлнүүдые хамгаалгын хоёрдохи шатада ерэжэ, дэмжэлгын үгэ хэлэхэб гэжэ тэрэ мэдүүлээ.

Урда жэлнүүдтэ шоумен Байгал далайн түлөө бүхыгөөрөө оролдоо. Хэдэн жэлэй саада тээ Хитад гүрэнэй түлөөлэгшэд Култук һууринда Байгалай эрьедэ уһа эюулэлгын завод барихаяа байхадань, эсэргүүсээ һэн гээд һануулая. Тэрэ Москвагай Улаан талмай дээрэ гаража, дээрэ хэлэгдэһэн үйлэ хэрэгые буруушааһанаа мэдүүлээ. Тиихэдэ завод барилга тогтоогдожо, болюулагдаа һэн.

Эрхүү можодо хуули бусаар модоной отологдоһон газарнуудые бүхы дэлхэйгээр харуулжа, хүн зоной анхарал татаба.

Сергей Зверевэй Интернет хуудаһа уншагшад Аршаан хүрэтэр харгы һайн танидаг болоо гэхэдэ, алдуу болохогүй. Тиишээ ошожо ябатараа, байгаалиин һайханиие харуулһан гоё гэгшын видео сэхээр дамжуулаа.

- Ямар гоёб даа! Швейцариһаа үлүү байхал, - гэжэ видео дороо бэшээд, олониие гайхуулаа.

Тэндэһээ Саяан хадые, ой модо, гол горходые Сергей ахатан харуулаа. Удаань Аршаанай бүри гоё байгаали хуудаһандаа табижа, олониие хужарлуулаа.

Шууяа татажа, хүнүүдые һонирхуулна

Сергей Зверев элдэб һонирхолтой ушарнуудтай дайралдадаг. Хаа-яа өөрөө зорюута хэрүүл үүсхэдэгынь манайшье Буряадта дуулдаад байдаг.

Буряад орондо, Эрхүү можодо харгыгаар түргөөр гүйлгэлдэдэг, дүрим сахидаггүй жолоошодые баһа хараадаг заншалтай. Энэшье удаа Аршаан ошожо ябатараа, иимэ жолоошодтой дайралдаа.

- Нэгэ тээ зүбөөр эрьежэ байтарни, ямар бэ даа хүн намда харгы үгөөгүй. Эндэшни манай мэдэдэггүй өөрын дүрим хүдэлдэг байна. Авто-унаагаа харгыншье дунда зогсоогоод ябашана, - гэжэ хуудаһандаа гомдоһоноо мэдүүлнэ.

Аршаанда байхадаа, үдэр бүри Сергей Зверев «гонгиножо» байгаа. «Юундэ Гламурай королиие амаруулангүй дайлажа байһан хүнүүд гээшэб», «Секс-символые нэгэ жаашье амаруулыт даа!» - гэхэ мэтэ тэмдэглэлнүүд хуудаһандань гаража байгаа. Хэды тиигэбэшье, зураг буулгуулха дуратайшуулда тэрэ нэгэшье арсаагүй гээд хэлэлтэй.

Нэгэ үдэр Сергей Зверевэй аршаантай ванна абахадань, сонхоор һамгад шагаажа байба.

«Һаял хубсаһаяа тайлаад, ваннада хэбтэхэеэ байхадамни, һамгад намай хаража байгаал. «Ши юу харанаш?» - гээд лэ үлөөб...»

 Иигэжэ уншагшадтаа бэшээ.

«Нүгөөдэрынь тэрэл һамгад гү, али ондоо хүнүүд гү, Хэнгэргэ голой эрьедэ шулуунуудые дээрэ дээрэнь табяад һууха үедэнь, гүйлдэжэ гараад, хубсаһаяа тайлаад лэ, селфи зураг хэжэ эхилээ.

Туранхайшаг бэетэй басагад байгаа. Тиихэдэ нүгөө талаһаань хоёр тарган һамгад гараад, баһа хубсаһаяа тайлажа, селфи хэхэеэ оролдоо. 4 XL бэетэй аад, яажа байнат гэжэрхёоб». Энэ тэмдэглэлыень бүри олон хүн уншаһан байгаа.

Сергей Зверевэй ерээд байха ушарые Түнхэн аймагай засаг дарга Иван Альхеев алдаагүй. Тэрэ хэдэн удаа нютагайнгаа мэдээжэ хүбүүнтэй уулзажа шадаа. Тусхай уулзалгын үедэ Сергей Зверевэй урда Түнхэн аймагай бэлигтэй артистнар бэлиг шадабарияа харуулһан байна. Дуушан, шоуменэй магтаалда тэдэ яһала хүртөө.

Артистнар Түнхэнэй ёохор нааданда Сергей Зверевые дары түргөөр һургажа шадаһан байна. «Хаана-яана ябахадаа, минии нютагай хатар гээд, ёохор харуулдаг болохоб”, - гэжэ мэдээжэ артист мэдүүлээ.

- Танай эндэ ямар шанга хоолойтой дуушан ябалсанаб. Надежда Бабкинаһаа үлүүл, - гэжэ нэгэ дуушаниие баярлуулаа.

Шоумен, хүгжэмшэн түрэл нютагһаа хооһон гэртээ бусаагүй. Тэрээндэ буряад малгай болон торгоор оёгдоһон самса үмдэхүүлэгдээ. Ябахынь урда тээ Түнхэн аймагай Хүндэлэлэй грамота барюулагдаа.

Сергей Зверев түрэһэн гараһан Гужар һууриндаа хүрэһэн байна. Тэрэ хэдэн жэлэй саада тээ эндэхи һүмэ һэргээжэ эхилээ һэн. Ородой шоубизнесэй түрүүшүүл түрэл нютагтаа ерэжэ, иигэжэ амаржа байһандань баярламаар.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Инстаграм/Сергей Зверев