Ниигэм 14 aug 2020 346

​Дулаасуулгын шэнэ хаһада Буряад Уласта утаагүй түлишэ хэрэглэхээр түсэблэнэ

© фото: egov-buryatia.ru

Улаан-Үдын Этнографическа музейн дэргэдэхи талмайда Буряадта олзоборилдог нүүрһэээр бүтээгдэдэг утаагүй түлишэ олондо харуулаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһэнэй ёһоор, гарахаа байһан дулаасуулгын хаһада энэ түлишэ Красноярск хотоһоо асарагдаха.

- Туршалгын түлишэ хэрэглэхэ хотын аймаг элирүүлэгдэхэ, уридшалан Комушка шэлэгдэнхэй. Мүнөө шухала асуудал шиидхэхэ шухала – туршалгын ажал ябуулха, бүхы Ород гүрэн дотор энэ технологи туршагдана. Тиихэдэ ажаһуугшадай хэрэглэхэ талаар асуудалнуудые шиидхэхэ хэрэгтэй. Хоёр тонно түлеэнэй орондо тонно энэ түлишэ хэрэглэмээр. Тиимэһээ дуласуулгын хаһада гаргашалагдадаг мүнгэн ехэ хубилжашьегүй магад, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Гаргашын ургажашье болоо һаа, уласай Засагай газар ажаһуугшадта утаагүй түлишэ абаха талаар тэдхэмжэ үзүүлхэ арга хараалха.

- Мүнөө жэл туршахабди, һайн дүнгүүдые хүлеэнэбди. Дулаасуулгын удаадахи хаһада утаагүй түлишэ үргэнөөр хэрэглэхэбди, - гэжэ Алексей Цыденов нэмэбэ.

Түлеэндэ орходоо шэнэ түлишэ гурба дахин удаан дүрэнэ, шулуун нүүрыэндэ орходоо 1,5-2 дахин ехээр дулаа үгэнэ гэжэ Улаан-Үдэ хотын мэр Игорь Шутенков тэмдэглэбэ. Тиихэдэ утаагүй түлишэ хүндэ болон оршон тойрон байгаалида ехэ хорогүй.

Энээнһээ урид Буряад Уласай Засагай газар Улаан-Үдэдэ утаагүй түлишын үйлэдбэриин технико-эдэй засагай баталамжа бэлдэлгэ болон эрдэмэй-шэнжэлгын ажал ябуулгада уласай һанһаа 12 саяһаа дээшэ мүнгэ һомолһон байна.

Источник: пресс-служба правительства РБ

Фото: egov-buryatia.ru