Ниигэм 17 aug 2020 306

​Улаан-Үдэдэ һуралсалай шэнэ жэл эхилхэ асуудалаар хэлсэбэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Улаан-Үдын һунгамалнуудай зүблэлэй ниигэмэй бодолгын хороондо коронавирусай дэлгэрһэн үедэ Буряадай ниислэлдэ һуралсал эмхидхэхэ талаар хэлсэбэ.

 2020-2021 оной һуралсалай жэлдэ Улаан-Үдэдэ 58 һургуулида 65 мянган тухай һурагшад һураха. Поселье, Хойтобэе һууринуудта һургуули нээгдэжэ, 54-дэхи, 37-дохи һургуулинууд хоёр халаанда һуража эхилхэ. 25-дахи һургуулида залгалаа байшан байригдажа, үхибүүд баһад хоёр халаанда һураха. 65-дахи һургуули болон 14-дэхи гимназида гурбан халаанай асуудал шиидхэгдээ.

- Тиигэжэ хотын 8-дахи, 40-дэхи, 44-дэхи һургуулинуудтал гурбан халаанда һуралсал эмхидхэгдэхэ. 1335 классууд – нэгэдэхи халаанда, 862 –хоёрдохи халаанда, 18 класс гурбадахи халаанда һураха – гэжэ болбосоролой хорооной түрүүлэгшын уялга дүүргэгшэ Любовь Цепкова хэлэбэ.

Улаан-Үдын һургуулинуудта санитарна-эпидемиологиин эрилтэнүүдээр һуралсал эмхидхэгдэхэ. Тиихэдэ оройдоол 29 һургуули агаар сэбэрлэхэ, арюудхаха хэрэгсэлнүүдээр хангагданхай. Бүхы һургуулинуудта 264 иимэ хэрэгсэл хэрэгтэй.

- Тиихэдэ хүн бүхэнэй бэеэ аршалха, бэеын халууниие хэмжэхэ хэрэгсэлнүүд, аманай хаалтануудые худалдан абалгада  2020 оной сентябриин 1-һээ декабриин 31 болотор 41 450,0 мянган түхэриг хэрэгтэй. 2020 оной бюджедтэ иимэ гаргаша хараалагдаагүй. Тиимэһээ энэ тоололгонууд Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда эльгээгдэнхэй. Мүнөө дээрээ уласай бюджетһээ мүнгэ һомолхо асуудал шиидхэгдээгүй, - гэжэ Любовь Цепкова тэмдэглэбэ.

Ородой Холбоото Уласай санитарна ахамад эмшэнэй зууршалгануудаар һургуулинуудта тусхай антисептигүүдээр угааха, сэбэрлэхэ, үдэр бүри бэеын халууниие хэмжэхэ, агаар, гарнуудаа угааха,  арюудхаха ёһотой.

Источник: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Фото: Анна ОГОРОДНИК