Ниигэм 18 aug 2020 377

​Буряадай Валентина Аюева оюутадай ударигшадай мүрысөөндэ Алас Дурнын тойрог түлөөлхэ

© фото: ВСГУТУ - мэдээсэлэй албан

«Оюутадай ударидагша – 2020» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөнэй тойрогой шата онлайн аргаар үнгэрбэ. «Оюутадай ударидагша» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөн оюутадай дундаһаа бэрэ ударидагшадые элирүүлжэ, тэдэниие улам ехэ дүй дүршэлтэй болгохо зорилготой.

Бүхэроссиин хэмжээ ябуулгада Зүүн Сибириин гүрэнэй технологиин болон хүтэлбэриин ехэ һургуулиин оюутан Валентина Аюева Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин Дарима Балданова хоёр уласаа түлөөлөө.

Мүрысөөнэй дүнгүүдээр Валентина Аюева Алас Дурнын тойрогой оюутадай дунда хоёрдохи һуури эзэлжэ, Краснодарска хизаарта үнгэрхэ мүрысөөнэй бүхэроссиин шатада Алас Дурнын тойрог түлөөлхэ болобо. Бүхыдөө мүрысөөндэ 11 оюутан хабаадаа гээд тэмдэглэлтэй.

- Алас Дурнын тойрогто уласаа түлөөлһэндөө баяртайб. Мүрысөөнэй шатанууд хүнгэн бэшэшье һаа, һонирхолтой байгаа. Аргагүй ехэ дүй дүршэлтэй болооб, энэм саашанха ажалдам заатагүй нүлөөлхэ, - гэжэ Валентина хэлэбэ.

Источник: ВСГУТУ

Фото: ВСГУТУ - мэдээсэлэй албан