Ниигэм 18 aug 2020 297

​Аха нүхэрэйнгөө дурасхаалда

Буряадай мэдээжэ сэтгүүлшэн, оршуулагша, СССР-эй болон Ород Уласай Сэтгүүлшэдэй холбооной гэшүүн, Буряад Уласай болон Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Бато-Мунко Жигжитович Жигжитов 84 наһан дээрээ алтан дэлхэйтэй хахасан ошобо.

Б-М.Ж.Жигжитов Ага тойрогой Дульдарга аймагай  Шандали һууринда 1936 ондо түрэһэн намтартай. Бага наһандаа дайнай шэрүүн жэлнүүдэй амисхаал мэдэрэн хүдэржэһэн юм. 1958 оной декабрь һарада республикын “Буряадай залуушуул” сониндо оршуулагшаар ажалда абтажа, сэтгүүлшын намтараа эхилээ һэн. 1970 ондо Улаан-Үдын  телевидениин студида бага зэргэ хүдэлһэнэй удаа “Буряад үнэн” сониндо ажаллахаар ороо.

Оршуулга хэжэ эхилһэн сагһаа хойшо энэ хэрэгтэ онсо шадабаритай, тоти мэргэн байһанаа харуулаа юм. Ажалаа хэхэдээ, нарин оролдосотой, харюусалгатай мэргэжэлтэн ахалагша оршуулагшаар уданшьегүй томилогдобо. Партийна съезднүүдэй, конференцинүүдэй ябаса, шиидхэбэринүүдые, ниитын-политическэ болон экономическа орёо статьянуудые тодо зүбөөр, зондо ойлгосотой байхаар оршуулдагынь һайшаалтай бэлэй. Илангаяа съезднүүдэй үедэ гэртээ харингүй хонон хүдэлхэ ушарнууд али олон болодог байгаа.

Бэлигэйнь онсо нэгэ һалаа гэхэдэ, спортивна журналист гэжэ мэдээжэ болоһон юм. Мүрысөөнүүдһээ репортажуудые саг соонь уран хурсаар бэшэжэ толилуулдаг, радио, телевиденеэр дамжуулдаг байгаа. Москва хотодо үнгэргэгдэһэн Олимпиин ХХII наадануудые зураглан харуулгада хабаадаһанай түлөө 1980 оной ноябриин 14-дэ “Ажалдаа шалгарһанай түлөө” медаляар шагнагдаа һэн. Гадна дээдэ гарай мэргэжэлтэн “Ажалай ветеран”, “БАМ-ые барилсаһанай түлөө”, “Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай үедэ шэн габьяата ажалай түлөө” медальнуудаар, Россиин Хүндэлэлэй орденоор (1996 он) шагнагдаһан габьяатай.

Бато-Мунко Жигжитович коллективэйнгээ ниитын ажабайдалда эдэбхитэй хабаададаг һэн. Арба гаран жэлэй туршада редакциин профсоюзна эмхиин хүтэлбэрилэгшэ байгаа. Соёлой хүдэлмэрилэгшэдэй  профсоюзай рескомой гэшүүнээр һунгагдаһан. Суг хүдэлдэг нүхэдтөө анхаралтай һайнаар хандадаг, хуби заяандань болоһон үйлэ ушарнуудта нүхэр ёһоной хабаадалга үзүүлжэ байдаг хүндэтэ ахатамнай бэлэй.

Гэхэһээ гадна Б-М.Жигжитов уран зохёол оршуулгада хүсэеэ туршаа юм. А.Солженицынэй «Один день Ивана Денисовича», С.Метелицын «Красная птица» туужануудые, Виктория Алагуевагай «Алмазная книга о бурятах» гэһэн ном оршуулаа.

Наһанайнгаа амаралтада гараад байхадаа, Буряад Республикын Президентын болон Правительствын захиргаанай хуули гаргалгын бүхы документнүүдые оршуулдаг албаниие гурбан жэлэй туршада хүтэлбэрилөө.

Хурса гуурһатай, хурдан бодолтой сэтгүүлшэн наһан соогоо бэшэһэн уран найруулгата очеркнуудаа суглуулжа, номууд болгон хэблүүлһэн бэлэй. “Зоной зол заяа” (2006), “Анхан тоонтын магтаал” (2009), “Хоёр үндэрэй хормойдо” (2016) гэһэн номууд соогоо ехэнхинь түрэл Ага тойрогһоо урган гараһан мэдээжэ зонойнгоо намтар түүрээн, магтан бэшээ юм. Эгээл һүүлэйнь бүтээл – “Амитад ба ургамалнуудай нэрын ород-буряад зурагта толи” гэһэн үнгэтэ, ашатай туһатай ном болоно. Б-М.Жигжитов буряад хэлэн дээрэ гараһан олон номуудай редактор байгаа.

 Хайрата аха нүхэр Бато-Мунко Жигжитович Жигжитовэй нангин дурасхаал – сэдьхэлдэмнай.

Хахасалгань августын 19-дэ 11-һээ 12 саг хүрэтэр Боевая 7а гэһэн хаягаар болохо