Ниигэм 19 aug 2020 287

​Буряад Уласта аяншалгын программа бэелүүлэгдэжэ эхилээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласта «Открывая двери, открываем сердца» гэһэн аяншалгын программа бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Энэ түсэл бэеэ дааһан аралжаанай бэшэ «Культурное наследие» гэһэн эмхи бэелүүлэлнэ. Тус эмхи 2019 ондо Юрэнхылэгшын грантнуудай жасын мүрысөөндэ илаһан байна. Тиигэжэ мүнөө Сэлэнгэ аймагай Харгана нютаг 20 аяншалагшад ерэбэ.

Тэдэнэр юһэн үдэрэй туршада Харганын ажаһуугшадта байрлаха юм. Москвагай айлшад буряад арадай ажабайдалтай, ёһо заншалтай, заншалта эдеэ хоолтой танилсаха. Тиихэдэ холоһоо бууһан айлшад Байгал далайда хүрэжэ, «Сэлэнгэ – бага Буряад орон» гэһэн замаар ябажа, «Алтан – мянган жэлэй сэсэрлиг» гэһэн нютагай үзэсхэлэнтэй танилсаха.

Октябрь һарада 20 хүнһөө бүридэһэн Харганын ажаһуугшадай бүлэг Москва айлшалжа, угтаһан аяншалагшадтаа бууха. Буряадай ажаһуугшад гүрэнэй ниислэл хотын үзэсхэлэн газараар ябажа, музей, театрнуудта хүрэхэ.

Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан