Ниигэм 19 aug 2020 567

​Үбэр Байгалай Шэтын «Дамба Брайбунлинг» дасанай ойн баяр

Үбэр Байгалай Шэтын «Дамба Брайбунлинг» дасанай анхан байгуулагдаһаар тэбхэр 10 жэл гүйсэбэ. Энэ ушараар байгша һарын 15-да уншалганууд, баярта үйлэ хэрэгүүд боложо үнгэргэгдэбэ.

«Шэтын дасан 10 жэлэй хугасаада Буддын шажан дэлгэрүүлхэһээ гадуур арад зоноо нэгэдүүлхэ олон тоото ажал эмхидхээ. Дасанда хүрэһэн жиндагууд, юрын зон нютагай түүхэ, ёһо заншалтай танилсадаг. Хуралнуудта һуужа, сэдьхэлээ тэгшэлдэг, буяншье үйлэдэдэг. Бүхы буддын шажантанда элүүр энхые, баяр жаргал хүсэнэб», - гэжэ Үбэр Байгалай хизаарай соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Наталья Лиценберг дуулгаба.

Тиихэдэ Буддын шажантанай заншалта Сангхын Дид-хамба лама Цырен лама Дондукбаев мүн лэ жиндагуудаа амаршалхадаа, дэлхэйн һайн һайханиие хүсөө.

Тус дасан Шэтэ хотын олон тоото аяншалагшадай тон дуратай газар болоһон юм Хуралнуудта һуужа, сэдьхэлээ тэгшэлдэг, буяншье үйлэдэдэг. Бүхы буддын шажантанда элүүр энхые, баяр

заншалта Сангхын Дид-хамба лама Цырен лама Дондукбаев мүн лэ жиндагуудаа амаршалхадаа, дэлхэйн һайн һайханиие хүсөө.

Тус дасан Шэтэ хотын олон тоото аяншалагшадай тон дуратай газар болоһон юм.

Автор: Булат БАДМАЕВ