Ниигэм 19 aug 2020 452

Буряад Уласта, Ага тойрогто һургуули түгэсхэгшэд хаана һурахаб?

Мүнөө жэлдэ дунда һургуулияа түгэсхэжэ байһан үхибүүдтэ ехэ хүндэ саг болоод байна. Юундэб гэ­хэдэ, гүрэнэй нэгэдэмэл шалгалта (ЕГЭ) хожомдуулхаһаа гадна, дээ­дэ һургуулинууд электрон аргаар мэдүүлгэ болон үнэмшэлгэнүүдые абана

Мүнөө жэлдэ дунда һургуулияа түгэсхэжэ байһан үхибүүдтэ ехэ хүндэ саг болоод байна. Юундэб гэ­хэдэ, гүрэнэй нэгэдэмэл шалгалта (ЕГЭ) хожомдуулхаһаа гадна, дээ­дэ һургуулинууд электрон аргаар мэдүүлгэ болон үнэмшэлгэнүүдые абана.

Һургуулияа түгэсхэгшэд мэр­гэжэл абахаяа хайшаа зориноб гэжэ Буряад Уласай, Ага тойро­гой багшанарһаа, hурагшадhаа һонирхобобди.

Баярма Дамдинова, Захаа­мин аймагай Yлэгшэнэй дунда һургуулиин захирал:

- Манай һургуули нёдондо 7 һурагшад дүүргээд, Улаан-Yдын дээдэ hургуулинуудта зургаани­инь ороо: гурбаниинь - эмнэлгын колледж, хоёрынь - БГСХА, нэгэнь - БГУ. Нэгэл hурагшамнай Санкт- Петербург хото ошоо һэн.

Байгша ондо манай hургуули 10 хүн дүүргэжэ, үргэн харгыда га­рахаяа байна. Зургааниинь - дээдэ һургуулида, дүрбэниинь – колледж болон техникумдэ орохо һанаатай. Нэгэ хүбүүн БГУ-гай Зүүн зүгэй дээдэ һургуулида һуража, буряад хэлэнэй багша болохо дуратай, бэ­шэнь эмнэлгын мэргэжэл шэлэнхэй. Томск, Новосибирск, Москва гэхэ мэтэ томо хотонууд руу үхибүүднай ошожо һураха хүсэлтэйшье һаа, ЕГЭ шалгалтын дүнгүүдынь багашаг.

Жаргалма Чирнинова, Агын Хүнхэрэй дунда һургуулиин технологиин багша:

- Ага тойрог соомнай hургуули дүүргэгшэд бүхыдөө үсөөн. Мүнөө жэл манай һургуулида түгэсхэгшэд үгы. 2018 ондо 3 үхибүүн дүүргээ hэн, нёдондо - 4. Хэдэн жэлэй саа­на холо хотонууд руу зорижо оро­дог һаа, hүүлэй үедэ Шэтын ЧГМА, Улаан-Yдын БГУ, БГСХА, ВСГУТУ, Эрхүүгэй ИГУ, ИрГАУ ороно. Юундэб гэхэдэ, гэртээ дүтэ, амаралтануудтаа ерэжэ, түрэлхидтөө туһалаад, мяха шүлөө зөөхэдэнь, амар гэжэ гэртэ­хиншье, үхибүүдшье хэлэгшэ.

Жаргалма Раднаева, Хурамхаанай Аргатын дунда һургуулиин ород хэлэ ба литературын багша:

- Нёдондо - 10, мүнөө жэл 6 һурагшад манай һургуули түгэсхэһэн байна. Нёдондо дүүргэгшэдэй олонхинь Улаан-Yдэдэ, үлөөшэнь – Шэтэ ба Эрхүү хо­тонуудта hуралсалаа үргэлжэлүүлнэ. Мүнөө жэл түгэсхэгшэд Шэтэ, Москва, Иркутск, Красноярск гэхэ мэтэ хотонууд руу ошожо һураха һанаатай. Ехэнхинь эмнэлгын ба техническэ һургуули шэлэнхэй. Юу һайшаалтайб гэхэдэ, манай һургуули түгэсхэгшэд шэлэһэн дуратай һургуулидаа орожо шададаг.

Виктория Баторова, Хурамхаанай Барханай дунда һургуулиин ород хэлэнэй ба литературын багша:

- Yнгэрhэн жэлдэ Барханай дун­да һургуули 15 үхибүүд дүүргэhэн hаа, энэ жэлдэ – 14. Нёдондо түгэсхэгшэднай Владивосток, Санкт-Петербург, Улаан-Yдэ хотонуудта дээдэ һургуулинуудта оронхой. Ха­рин хүн бүхэниинь элдэб мэргэжэл шэлэжэ, амжалтатай һуража ябана. Энэ жэл түгэсхэгшэднай инженер-механик, багша, эмшэн гэхэ мэтын мэргэжэлтэй болохо һанаатай. Теэд шалгалтануудайнь дүнһөө ямар хото ошохонь эли болохо. Тиибэшье холын хото ошоо һаа, дуратайнууд байна.

Туяна Намжилова, Баргажанай Баянголой дунда һургуулиин буряад хэлэ ба литературын багша:

- Баянголой дунда һургуули үнгэрhэн жэлдэ 12 үхибүүд дүүргээ. Тэдэнэй нэгэнь Екатеринбург хотодо һурана, үшөө нэгэнь - Хитад гүрэндэ. Бэшэнь Улаан-Yдэдэ үлэнхэй. Мүнөө жэлэй 6 түгэсхэгшэдэй 4-иинь - дээдэ, 2-ынь дунда һургуулида ороно. Манай һургуули түгэсхэгшэдэй олонхинь ВСГУТУ-да һурана. Эмшэ­нэйшье мэргэжэл олон зон шэлэнэ. Харамтайнь гэхэдэ, багшын мэргэ­жэл шэлэнэгүй. Манай һургуулида багшанар дуталдана. Залуу багша­нар үгы.

Цыжибма Гармажапова, Хэжэн­гын дунда һургуули түгэсхэгшэ:

- Би 9-дэхи ангидаа түүхээр гүрэнэй шалгалта тушаагаа һэм. Мүнөө эмшэн болохоб гэжэ түсэб урдаа табяад, биологи ба хими тушаагааб. Благовещенск хотын эмнэлгын дээдэ һургуулида орохо дуратайб. Нүхэдни дүнгүүдээ хараад, хотонуудые шэлэнэ. Минии шалгал­тануудай дүнгүүд найдал үгэмөөр байна.

Yхибүүдэй амжалта багшанарай, гэртэхинэй оролдосын хүсэн болоно ха юм. Тиимэһээ түрэл һургуулияа түгэсхэжэ, үргэн харгыда гаража байһан нюдэндөө галтай үхибүүдтэ - саашадаа ерээдүй сагай эмшэн, сагдаа, сурбалжалагша, оршуулаг­ша, инженер, багша, дуушан гү - хүн бүхэндэнь амжалта хүсэжэ, эжы абынгаа һургаал даган, нютагайнгаа, арадайнгаа омогорхол болохыень хүсэнэб.

Автор: Гэрэлма ЖИГДЫЛМЕЕВА хөөрэлдэбэ