Ниигэм 20 aug 2020 433

Буряадай хүдөө ажахын ехэ һургуули огородой эдеэ ургуулжа, «Николаевский» дэлгүүртэ худалдана

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын ехэ һургуули огородой эдеэ хоол үйлэдбэрилжэ эхилээ. Тэдэнэй ургуулһан баклажан, салат шанарай үнэмшэлгэтэй болоо. Тус дансанууд Евразийска эдэй засагай эблэлэй эрилтэнүүдээр үгтэһэн байна.

Буряадай хүдөө ажахын ехэ һургуулиин ургуулһан огородой эдеэ ургуулгада ямаршье хорото бодосууд хэрэглэгдээгүй. Тэдэнэр уласай стандартизациин, метереологиин, туршалгануудай түбтэ болон уласай эрдэмэй-үйлэдбэриин ветеринарна лабораторидо шалгалтануудые гараа.

Мүнөө «Николаевский» дэлгүүртэ 150 кг баклажан оруулагданхай, саашадаа долоон хоног бүхэндэ 200 кг худалдагдаха. Буряадай хүдөө ажахын ехэ һургуулида зунай энэ хаһада 1,5 тонно хүрэтэр баклажан худалдаха түсэбтэй.

Тиихэдэ огородой бусадшье эдеэн дэлгүүртэ наймаалагдаха.

 

 

Источник: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан