Ниигэм 20 aug 2020 288

​Буряад Уласта ойн түймэр усадхагдаа

© фото: Буряад Уласай ойн ажахын мэдээсэлэй албан

Буряадай Хойто-Байгалай аймагта галда хайша хэрэгээр хандаһанһаа боложо, аюултай түймэр соробхилоо. 9,7 га газар галда шатаа. Ехэ һалхитай байжа, түймэр унтараалга хүндөөр үнгэрөө.

Ойн түймэр саралгада 38 ойн харуулшад болон түймэр сарагшад-десантнигууд хабаадаа. Түймэр саралгын 8 техникэ ашаглагдаа.

Мүнөөдэрэй байдалаар, Буряад Уласта түймэр соробхилногүй.

Ойн харуулшад Буряадай ажаһуугшадые түймэрэй аюулгүй байдал сахихыень уряална. Буряад уласта ойн баялиг – жэмэс, һархяаг, һамар түүхэ хизаарлалта болюулагдаа. Тиихэдэ түймэрэй аюултай гурим үргэлжэлһөөр.

Ойн түймэрэй гараһан тухай 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгыт гэжэ ойн харуулшад уряална.

 

Источник: Буряад Уласай ойн ажахын мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай ойн ажахын мэдээсэлэй албан