Ниигэм 20 aug 2020 817

Үнэтэ зүүдхэл урлан бүтээгшэ

Талаан бэлигтэй буряад хүбүүдэй нэгэн, дархан Зоригто Жамбаловтай манай зохёохы бүлэг уулзажа, хэжэ байһан ажал, ерээдүйн түсэбүүд тухайнь дүтөөр танилсаһан байна

Талаан бэлигтэй буряад хүбүүдэй нэгэн, дархан Зоригто Жамбаловтай манай зохёохы бүлэг уулзажа, хэжэ байһан ажал, ерээдүйн түсэбүүд тухайнь дүтөөр танилсаһан байна.

Улаан-Үдын түбтэ оршодог Уран зураашадай холбооной байшанай 2-дохи дабхарта гаража, мүнгэшэ дарханай байрада ороходом, тэрэ ажалаа түлэг дундаа ябуулжа байба. Хаяагаарнь дүүрэн зурагууд үлгөөтэй, хэдэн дабхартай таг дээрэ номууд ябталаатай байна. Нэгэ буландань уран гартанай дархаяа хэдэг томо гэгшын шэрээ табяатай. Шэрээ дээрэнь үй түмэн зэмсэгүүд, хэгдэжэ байһан бүтээлнүүд.

Алхын нэерээн доро

Зоригто Жамбалов мүнөө дээрээ дүрөө дээрээ ябана гэхэдэ, алдуу болохогүй. Тэрэ мүнөө оройдоол 40 наһанайнгаа хорёодо ябабашье, Буряад нютагтаа, Ород Уластаа тон мэдээжэ болоһон дархан юм. Зоригто хара багаһаа энэ оршон байдалда үндыһэн, бэшэ ондоо шэглэлтэй ажал байдаг юм гэжэ ойлгодоггүй байгаа.

- Минии аба уран дархан байһан юм. Абымни хэһэн олохон бүтээлнүүд манай Буряадай, Оросой, дэлхэйн хубиин музейнүүдтэ хадагалагдажа байдаг. Эсэгэмни намайгаа хара багаһаа дахуулжа, бүхы юумэндэ һургаа. Баабайтаяа сугтаа олохон ажал бүтээгээбди, - гээд, Зоригто Жамбалов абаһаар лэ хөөрэжэ эхилнэ.

Үнэхөөрөөшье, тэрэнэй аба Булат Гэндэнович Жамбалов Абрамцевай нэрэмжэтэ уран һайханай училищи дүүргэжэ гараһан, Ород Уласай габьяата уран зураашан РСФСР-эй И.Е. Репинэй нэрэмжэтэ гүрэнэй шангай лауреат болоно. Буряад Уласай һүлдэ дуунай клиптэ Булат Жамбалов дархаяа хэжэ байхадаа ороһон байдаг.

Зоригто хүбүүхэн хара багаһаа хойшо дарханай гэртэ алха ба дүшын нэергээн доро үндыхэдөө, ябан ошон, өөрөөшье юумэ зохёожо эхилээ ааб даа.

- Би оройдоол 12-той ябахадаа, мүнгэн бэһэлиг бүтээгээд, суг һурадаг басагандаа бэлэг болгон үгөө һэм даа. Тэрэ гэһэнһээ хойшо алта хайлуулжа, мүнгэ мүлирүүлжэ, арга шадабарияа дээшэлүүлэгдэжэл ябагдана. Һанаһан хэрэгүүд олон даа. Бидэ, буряадууд, анханһаа хойшо дарха хэхэдээ, тон бэрхэнүүд гээшэбди. Дэлхэйн дархашуулай дунда өөрын нюуртай, өөрын һургуулитайбди, - гэнэ дархан. – Хэды тиигэбэшье, манай дархашуул үсөөн боложо байна. Минии абын залууда суута Даши-Нима Дугаров түрүүтэй уран зураашад, дархашуул оролдожо, дархашуулай нютаг байгуулһан юм. Тэндэ би хүн боложо түрөөб. Мүнөөнэй Исток һуурин шадар тиимэ дархашуулай бүхэли нютаг байдаг ааб даа.

Дархашуулай нютаг

Тэндэ нэгэ доро олон дархашуул суглархадаа, олон тоото шабинарые абажа һургадаг байгаа. Бэе бэедээшье дүршэлөө дамжуулан хүдэлдэг һэн. Тэрэ үеэр Буряадай дархашуулай шадабари аргагүй ехээр урагшалаа.

- Дархашуулай нютагта байхадамнай, һонирхоһон олон зон ерэжэ харадаг, һурадаг байгаа. Тиихэ мүртөө олон тоото аяншалагшад газар бүхэнһөө ходол ябажа байха. Би мүнөө тиимэрхүүгээр ажалаа зохёохо тон дуратай байнаб. Нэгэ доро дархашуулые суглуулаад, тэдэнэй ажалтай танилсуулжа байхада яадаг юм? Ямаршье нютаг ороноор ябахада, уран дархашуулай бүтээлнүүдээр танилсуулдаг ха юм даа. Манай Улаан-Үдэдэ тиимэ юумэ бүтээбэл, урагшатайл ябаха гэжэ би һананаб, - гээд, һанааень зобооһон асуудалаараа мүнгэшэ дархан Зоригто Жамбалов хубаалдана.

Дархан хүн гээшэ ямаршье арадта хүндэтэй хүнүүд ябаа. Илангаяа манай буряад арадта дархан хүниие тэнгэриин үринэр гэжэ нэрлэдэг. Тэдэнэй бүтээһэн зэр зэмсэгүүдые үдэр бүри хэрэглэжэ, зүүлтэ гоёолтонуудаарнь бэеэ шэмэглэжэ ябаа гээшэбди. Хэзээдэшье дархан хүнэй ажал һонирхол татадаг байһан гээшэ ааб даа. Түмэр хайлуулжа шудхаад, элдэб юумэ бүтээжэрхихэ гээшэ миин ажал бэшэ. Тиимэ талаан бэлиг хүн бүхэндэ үгтэдэг бэшэ юм. Тэрэ угаар дамжажа ерэһэн бэлиг болонол даа. Хэр угһаа хойшо дархан угтан эсэгэһээ хүбүүндэнь он жэлнүүдэй гүн сооһоо дамжан ерэһэн шадабари гээшэл даа. Дархашуул гээшэ гансал зэр зэмсэг бүтээхэ бэшэ, хүн зониие аргалха, үшөө хүхэ мүнхэ тэнгэриһээ үршөөл хайра заяажа, арад зонойнгоо харгы тэгшэлжэ ябадаг зон гээшэ ааб даа.

Шабинарые абаха хүсэлтэй

Мүнөө сагта олон юумэн хүнэй оролтогүй оньһон түхеэрэлгын аргаар хэгдэдэг болоод байна. Хэды тиигэбэшье өөрын уран гараар дабтагдашагүйгөөр бүтээгдэһэн гоёолто гү, алибаа ондоо хэрэгсэл хэзээдэшье үнэтэй байха. Дэлхэй дүүрэн мэдээжэ яхад дархашуулай бүтээһэн мүнгэн угалзата зүүдхэлнүүд арад зоной дунда тон эрилтэтэй юм.

- Би хажуудаа шабинарые абаад һургаха хүсэлэнтэй байнаб. Тиимэ һураха һанал бодолтой аад, юу хэхэеэ, хаана ошохоёо ойлгожо ядаад байһан залуушуулай намда ерэхэдэ болохо. Мүнөө иимэ ажал эрхилдэг залуушуул хомор болонхой. Урданайхидал адли дархашуулые дэмжэжэ эхилбэлнь, һайн бэлэй. Гэбэшье гартаа дүйгүй зониие ямаршье һургуули гарга, һурахагүйл даа. Саанаһаа угаар дамжан ерэһэн бэлигтэй залуушуулда оньһо нюусануудые дамжуулбал, һайн шаби болохо, - гэжэ шэнэ халаан тухай Зоригто һанаата болоно.

Мүнөө Зоригто дархан өөрынгөө бүтээлнүүдые Интернет сүлжээнэй аргаар олондо харуулна, тэндээшье худалдана. Мүнөө дээрээ захилаар нэгэ эхэнэртэ гоёолто бүтээжэ байна. Юрэдөө бүхы ажалаа шахуу Интернедэй аргаар ябуулна гэхэдэ, алдуу болохогүй.

Үбгэ эсэгэнэрэйнгээ заншалта ажал эрхилжэ ябаһан дархан солотой Зоригто Жамбаловай зохёохы ажалдань амжалта хүсэе!

Баримта
Жамбалов Зоригто Булатович 1980 оной намарай дунда һарын 15-
да Ивалгын аймагай Исток һууринда түрэһэн. Арадай дархан, ВСГАКИ дүүргэһэн. Тэрэ 2005 онһоо Ородой Холбоото Уласай Уран
зураашадай холбооной гэшүүн, Бүхэроссиин болон можо нютагуудай олон тоото харалганда хабаадагша. МАИИ ЮНЕСКО-гой гэшүүн, Ород Уласай Засагай газарай, Соёлой яаманай стипендиат.

Автор: Булат БАДМАЕВ