Ниигэм 24 aug 2020 403

​Буряад Уласай Аха аймагай ажаһуугшад таһалгаряагүй зайн галаар хангагдаба

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Толгойлогшо видеоконференцхолбоогоор Аха аймагта 2 МВт хүсэтэй зайн галай дизельнэ подстанциин нээлгэдэ хабаадалсаа. Тэрэнэй ашаар, аймагай зургаан мянган ажаһуугшад таһалгаряагүй зайн галаар хангагдаа.

- Аха аймагта энэ үни удаан хүлеэгдээ. Зайн галай һужаануудай хуушарһан ушарһаа зайн гал ходо унтараагдана. Мүнөө дизельнэ подстанци нээгдэбэ. «Россети Сибирь», «Бурятэнерго» бүлгэмүүдтэ баяр хүргэхэ байнаб. Эдэ эмхинүүдтэй хэлсэжэ, иимэ ажал хэгдэбэ. Энэ зайн галай станциин таһалгаряагүй хүдэлхыень хангыт даа. Ажаһуугшад ямар станци хүдэлнэб гэжэ илгааень ойлгонгүй байг лэ, -  гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Энээнһээ урид Өөрлиг һууринда 0,5 МВт хүсэтэй зайн галай дизельнэ станци табигдаһан байна. Тэрэ 3,2 мянган хүнүүдые хангаха аргатай. Зайн галай һужаагай таһарбал, 4360 хүн, нэгэ больница, зургаан һургуули, зургаан сэсэрлиг, долоон котельни зайн галгүй үлэшэдэг һэн. Хуушан 0,5 МВт хүсэтэй зайн галай дизельнэ станци эдэ бүгэдые хүшхэрдэггүй һэн, тиимэһээ ниигэмэй-удха шанартай эмхинүүд лэ зайн галаар хангагдадаг байгаа.

2018 ондо Буряад Уласай Засагай газар болон «Россети Сибирь» бүлгэмэй таһаг бүри хүсэтэй дизельнэ станци табиха тухай хэлсэһэн байгаа. Түсэлэй-тоололгын дансанууд, худалдан абаха хэмжээнүүд, барилга хоёр жэлэй туршада ябуулагдаа. Тус объект бэелүүлгэдэ «Россети Сибирь» бүлгэмэй Буряадтахи таһаг 61,9 сая түхэриг һомолһон байна. Шэнэ станци зайн галай унтаршабал, өөрөө хүдэлжэ эхилхэ оньһотой, ошожо тэрэниие заабол носоохо хэрэггүй гээд тэмдэглэлтэй.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: pixabay.com