Ниигэм 25 aug 2020 332

Ород гүрэнэй эрхим бүлэ Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагта ажаһуудаг

Баторовтанай гэр бүлэ «Жэлэй эрхим бүлэ» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүлээ

Николай, Дарима Баторовтанай гэр бүлэ «Жэлэй эрхим бүлэ» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүлээ. Сэлэнгэ аймагай Сутой нютагай үнэр баян гэр бүлэ 47 жэл сугтаа ажаһуужа, 10 үхибүүдэй хүлөень дүрөөдэ, гарыень ганзагада хүргэһэн байна.

- Гэр бүлэ гээшэ хадаа багахан юртэмсэ! Инаг дураар байгуулагдаһан энэ юртэмсэ бүхы дэлхэй дээрэ зүрхэ сэдьхэлдэ эгээл дулаахан байха ёһотой! – гэжэ Дарима Баторова тоолоно.

Бүхэроссиин мүрысөөн онлайн-аргаар эмхидхэгдээ. Ородой Холбоото Уласай бүхы можо нютагуудһаа бүхыдөө 3000 тухай мэдүүлгэнүүд мүрысөөндэ ороһон байна. Жюриин гэшүүд гэр бүлэнүүдтэй гэрэл зурагуудаар танилсажа, можо нютагуудайнгаа ниигэмэй һалбариин ажабайдалда хабаадалгыень сэгнээ. Мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада 89 бүлэ ороо. Бүхэроссиин хэмжээ ябуулгын дүнгүүдээр «Семья года, Россия 2020 год» гэһэн ном хэблэгдэхэ.

 

Источник: Селенга-инфо

Фото: Селенга-инфо