Ниигэм 25 aug 2020 400

​Сентябриин 1 болотор Буряадай һургуулинуудта эхин ангинуудай һурагшадые халуун хоолоор хангахаар бэлэн болохо

© фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан

Мүнөө дээрээ Буряад Уласай 8 һургуулида эхин ангинуудай һурагшадые халуун хоолоор хангаха техническэ болон хангалгын байгууламжын арга боломжотой. Тиихэдэ бусад һургуулинуудта түлбэригүй халуун хоолоор хангаха талаар ажал эмхидхэгдэнэ гэжэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняков дуулгаба.

- Буряад Уластамнай сентябриин 1 болотор бүхы һургуулинууд эхин ангинуудай һурагшадые халуун хоолоор хангахаар бэлэн болохо. Мүнөө Кабанск болон Загарай аймагуудта халуун хоол бэлдэхэ, эдеэлүүлхэ байшангууд бэлдэгдэнэ, - гэжэ  Валерий Поздняков хэлэбэ.

Гэхэтэй хамта уласай 13 һургуулида эдеэ хоол бэлдэхэ газаргүй. Эдэ һургуулинууд үсөөн ажаһуугшадтай нютагуудта оршоно.

- Мүнөө эдэ һургуулинуудай һурагшадые эдеэ хоолоор хангаха талаар асуудал шиидхэгдэнэ, - гэжэ болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо тэмдэглэнэ.

Талмайн талаар СанПинай эрилтэнүүдтэ тааруу бэшэ эдеэ хоол бариха газарнуудта һурагшад тусхай гуримаар гү, али хубааран эдеэлхэ.

- Тиигэжэ эхин ангинуудай 65,5 мянган һурагшад түлбэригүй халуун хоолоор хангагдаха. Гэртэхиндэ алибаа дансануудые бэлдэхэ хэрэггүй, - гэжэ Валерий Поздняков согсолбо.

 

Источник: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан