Ниигэм 26 aug 2020 366

​«Буряад үнэн» сонимнай үргэн олон уншагшадтаа бүри дүтэ болобо

© фото: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

«Буряад үнэн» сонимнай үргэн олон уншагшадтаа бүри дүтэ болобо. Буряадай ажаһуугшадта һайн мэдээжэ “Абсолют” дэлгүүртэ наймаанда табигдажа эхилээ.

Буряад арадайнгаа үндэһэн хэлэн дээрэ хэблэгдэдэг 100 жэлэй түүхэтэй сонин Буряадта – ори ганса. Онсо өөрын нюуртай, һонирхол татама гаршагуудтай, танил авторнуудтай...

Томо хамжаанай түбтэй хэлсээ баталжа, бүри олон уншагшадтай болохобди гээд найданабди. Хэрбэеэ энэ дугаарыемнай Улаан- Үдэдэ оршодог “Абсолют” дэлгүүрнүүдтэ абажа боломоор байха һаань, саашадаа аймагуудаар болон можо нютагуудаар тараха.

Иимэ хаягаар оршодог дэлгүүрнүүдтэ мүнөө наймаанда табигдаа:

- Барилгашадай гудамжа, 17,

- Николай Петровой гудамжа, 1а

- Терешковагай гудамжа, 50

- Бабушкинай гудамжа, 158

- Мокровой гудамжа, 50

- Ключевскойн, 39б, Туяа буудал

- Профсоюзна гудамжа, 44

- Смолиной гудамжа, 36а

Фото: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА