Ниигэм 26 aug 2020 471

​«Буряад Уласай жэлэй эрхим ном» элирүүлэгдэхэ

«Буряад Уласай жэлэй эрхим ном» гэһэн урилдаан ээлжээтэ «Номой дугыланай» гаршаг доро үнгэрхэнь. Буряад Улас дотор уран зохёолшодые, хэблэлэй эмхи зургаануудые дэмжэхэ, мүн тиихэдэ эрхимүүдые элирүүлхэ удхатайгаар тус урилдаан үнгэргэгдэдэг юм. Эмхидхэгшэнь Буряад Уласай Соёлой яаман болоно.

Нёдондо жэлэй сентябрь һараһаа 2020 оной август болотор манай нютагта хэблэгдэһэн, үшөө тиихэдэ Үндэһэтэнэй номой санда ороһон номууд хабаадаха аргатай.

Тус урилдаанда уран зохёолшод, хэблэлэй байшангууд, эмхинүүдэй бүтээлнүүд оролсохо болоно. Энэ мүрысөөнэй шүүн абагшад иимэ шэглэлнүүдээр эрхимүүдые элирүүлхэ:

  1. «Жэлэй эрхим ном»
  2. «Буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн жэлэй эрхим ном»
  3. «Хэблэлэй эрхим бүтээл»
  4. «Хүүгэдтэ зорюулагдаһан жэлэй эрхим ном»
  5. «Һуралсалай эрхим ном»

Урилдаанда түрүүлэгшэд үнэтэ бэлэгүүдтэ болон мүнгэн шанда хүртэхэ. Баяр ёһололой үдэшэ байгша оной сентябриин 25-да үнгэргэгдэхэ. Энэ урилдаанда оролсохо гэбэл, өөрынгөө бүтээлнүүдые Улаан-Үдэ хотын Ленинэй нэрэмжэтэ гудамжада оршодог Соёлой яаманай 303-дахи таһалгада оруулхада болоно.

Тодорхойгоор энээн тухай Соёлой яаманай www. minkultrb.ru гэһэн сайт дээрэ танилсаха аргатайт.

Автор: Булат БАДМАЕВ