Ниигэм 27 aug 2020 540

Байгаалиин гүн соо

Владимир Жалсараевай замайнь тэмдэглэлнүүдые та олондоо дамжуулнабди.

Олондо мэдээжэ олзын хэрэг эрхилэгшэ, олониитын ажал ябуулагша Владимир Жалсараев һаяхана аглаг үндэр Ахын уудамаар аянда ябаһан тухайгаа социальна холбоон соо ниитэлүүлжэ, олоной анхарал татаба. Замайнь тэмдэглэлнүүдые та олондоо дамжуулнабди.

«Робот бэшэбди!»

Түрүүшын үдэрнүүдтэ мантан томо үргэбшэнүүдые үргэлөөд, ябагаар нилээд ехэ зай гаталха хэрэг гараа. Бэе бэеынгээ хойноһоо дахан ябахадаа, би энэ жагсаалтые хаан гэшхэлээб. Тиихэдээ эгээл урдахи хүнтэеэ заримдаа хөөрэлдөө үүсхэдэг байгааб. Ажамидарал тухай, мүнөөдэрэй онсо байдал тушаа... Голынь гэхэдэ, үхибүүд тухайгаа һанаата болоогүйб. Ажал хэрэг, бэрхэшээлнүүд хайшаашьеб зайлашоо. Бодолнууд үгы.

Һүүлэй сагта бидэ робот мэтэ болонхойбди. Манай орондо телефомнай бодоно, хүдэлнэшье. Аянһаа ерэхэтэеэ сасуу бүхы ябадалаа бэшэхэ гэһэн аад, арай болоогүй. «Сэбэрлэгдэһэн» уураг тархияа тэрэ хэбээрнь үлээн амарха һэдэлгэ байгаа ха. Тиимэһээ робот болошонгүйгөөр, байгаалиин гүн руу үни болонгүй эрьеэд лэ бусаха хэрэгтэй.

Тайгын эзэнтэй уулзаад

Хүлэгүүдые унаад, Жойганай хүтэл хүрэжэ ябахадаа, тайгын эзэниие харааб. Багахан лэ хэһэг үнөөхил телефондоо буулгажа үрдеэб. Юра харгышамнай шангаар хуугайлжа, намайе һаатаагаа. Зорюута тиигээ ха. Баабгайе гүлгэнтэйнь хамта хараһанайнгаа удаа элдэб юрэ бусын бодолнууд уураг тархиием эзэлээ. Зүргыемнай зубшаад, тайгын эзэнэй орхиһон мүрнүүд олон байгаа. Тэдээниие хараад, шэдитэ ушар зохёожо мэдээб. Тэрээн тухайгаа гэртээ бусаха замдаа нүхэдтөө бүүр- түүр хэлээ һэм.

Юундэ бүгэдэ зоной хойно ябаабиб? Нэгэдэхеэр, тамиршан ха юмбиб. Урдамни Виталя Раднаев ябаа. Ехэ зохид хүбүүн. Тамиршан бэшэ. Тиимэһээ минии һанаан соо тайгын эзэн тэрээндэмни добтолго хээ. Тиихэдэнь би Виталиие хамгаалжа, баабгайтай тэмсэхэ болооб. Нүхэрөө абаржа шадааб. Хамаг үйлэ һайнаар дүүрэдэг кинодо мэтэ болоо. Баабгайтай барилдаха үедэм телефомни унаад, видео буулгажархиһан байгаа. Мэдээгээ алдаад, тарайн унаха, мяхаяа удара татуулха, яһа хухалха гэхэ мэтын үзэгдэлнүүд хуу байгаа. Баабгайн тархи булга мушхаа гүб, али тэрэмни тэрьелэн ябаа гү. Бусад зоной гүйжэ ерэхэдэ, далайн зэргэ шуһа уһан байгаа. Ютуб руу энэ буулгабарияа оруулан гэһээмни, Голливудһаа дурадхал ерээ. Хэлсээ баталаад байн гэһээмни, бүхы фантазимни дууһаа.

Юу хараабибди?

Үни заяанда унтарһан вулкануудые хараһанаа тобшохонооршье һаа, дуулгаһуу. Тойроод шобхо оройтой хаданууд дээгүүр модод ургажа эхилэнхэй. Ариг сэбэр уһатай олон нуурнуудые хараабди. Хойтоголдо минеральна уһатай ваннанууд байна. Хуушарһан түхэлтэй.

Жойганда хуу һайшаагдаа. Тиигэнгүй яахаб. Хангай тайгын хабшуу соо, тэг дундань үльгэр бодоно. Олон тоото аршаангууд. Аха дүү тува яһатан тэрэнээ ехэтэ гамнана. Пляж болгохогүй гэжэ оролдоно.

Аха руу аянда гараха гэжэ бодоошьегүй байтарнай, дурадхал ороод, бушуухан суглараабди. Тиигэһэндээ оройдоо шаналнагүйбди. Нэгэ мэдэн гэхэдээ, Өөрлиг руу зүг баринхай оодоргожо ябаабди. Энэ похоодто ябагаар ябаһамнай хэмгүй ехэ. Моришье унаад, ЗИЛ-131 түхэлэй машинын тэргэ дээрэшье һуугаад ябагдаа. Ахада бэшэ ондоо унаа таарахагүйл даа. Борис ба Юра харгышаднай ажалаа һайн мэдэхэ, жара һайса гараашье һаа, дүрөө дээрээ зандаа. Эрид эгсэ хүтэлнүүдые ядамаггүй дабаһаар. Баярые хүргэнэб. Максим Бадмаев Артём Кравцов хоёртой газарай захашье зорихоор. Бэрхэ эмхидхэгшэд лэ. Хаданууд татажа эхилээ. Хадаһаа дээрэ хаданууд лэ байха!

Владимир ЖАЛСАРАЕВ

Фото: Владимир Жалсараевай гэрэл зурагууд