Ниигэм 28 aug 2020 593

​Олзын хэрэг ябуулхын тулада

Буряадай залуу дуушан, олзын хэрэг эрхилэгшэ Ринчин Дашицыренов энэ жэлэй хабарһаа үнэтэ бэлэгүүдые шан болгон, Instagram сүлжээндэ барюулна. Ямар зорилготойгоор энэ ябадал үүсхэнэб? Юундэ хүгжэмэй талаар ажаябуулгань тогтоод байнаб? Эдэ болон бусад хубилалтануудаарнь һонирхон, уулзажа хөөрэлдэбэбди.

- Сайн, Ринчин, һүүлэй үедэ олоной анхарал татанат. Арад зон элдэб асуудалда абтана, тон дэлгэрэнгинь - ямар зорилготойгоор аяар гурбан авто-унаа шан болгон табяат? Зарим зон этигэнэгүй. Хэр үнэн юм бэ?

- Энэ ябадалайм тон шухала ушар гэхэдэ, түсэлнүүдтэм зар-реклама хэрэгтэй. Мүнөө сагта Instagram сүлжээндэ хүн бүхэн һууна. Олон хүнэй мэдэбэл, худалдаа наймаан амжалтатай һайн ябаха. Тиимэһээ харагшадаа олон болгохын түлөө эбээн тэдхэгшэдые оложо, энэ гив (конкурс) эхилээб. Түрүүшын гив хүндөөр үгтөө. Юундэб гэхэдэ, олон хүнүүд эбээн тэдхэгшэ болохоёо һанаашье һаа, этигэхэеэ зүрхэ алдаа. Тиигэбэшье 35 эбээн тэдхэгшэ олдожо, шэнэ авто-унаа шэлэжэ абаха түсэбтэй байгааб. Өөрынгөө авто-унаа табибал, дээрэ байха гэжэ һанааб. Тиигээд лэ түрүүшын авто-унаа Subaru Legacy B4, һүүлээрнь BMW купе 6, эгээл һүүлдэ Mercedez Гелендваген шан болгоһон байнаб. Харин авто-унаануудһаа гадна үшөө олон ондоо шан бэлэглээбди. Энэ гив эхилхымни урда тээ харагшадни 20-ёод мянга байгаа. Харин мүнөө 93 мянга болоо. Эбээн тэдхэгшэдни баһал 10-20 гаран мянган харагшадтай болоод, ехэ баяртайнууд байгаа.

- Нигүүлэсхы сэдьхэлэй концерт-наадануудые эмхидхэжэ, үбшэндэ дайрагдаһан үхибүүдтэ болон томо зондошье туһалһан байнат. Энээн тухайгаа хөөрэжэ үгыт даа.

- Халдабарита үбшэнэй тараагүй байхада, хоёр жэлһээ үлүүтэй иимэ концерт-наада эмхидхэдэг байгааб. Бүхы дээрээ 300 концерт-наада эмхидхээд, 2,5 сая түхэриг суглуулжа, үбшэн үхибүүдэй гэртэхиндэнь барюулһан байгаабди. Тиигээд жэжэ томо илгаагүй, үбшэндэ дарагдаһан хүн бүхэндэ туһалдаг аад, нэгэтэ томо зондо хоёр дахин мэхэлүүлжэ гарзатаад, һүүлэй һүүлдэ ганса жаахан үхибүүдтэ туһалдаг болоод байгааб.

Мүнөө үедэ тэрэ үйлэ хэрэгни тогтоод байна. Харин саашадаа энэ хэрэгээ үргэлжэлүүлхэ һанаан бии.

- Һүүлэй үедэ юундэ шэнэ дуунууд, клипүүд гаранагүйб? Хүгжэмэй талаар ажалтнай ямар ушарһаа тогтоод байнаб?

- Ямар ушарһааб гэхэдэ, би тон түрүүн хоёр үхибүүдэй аба, үшөө тиихэдэ @om_nom_nom_03 гэжэ эдеэнэй газартайб. Гадна һүүлэй үедэ хэдэн гив эмхидхэжэ, сүлөөмни багадаа.

Дуушанайнгаа мэргэжэл хаяхагүйб. Хүүгэдни торнибо, эдеэнэй газарни намтай намшьегүй амжалтатай хүдэлхэ - бэрхэ бүлгэм суглуулааб. Манайда айлшаар ерэжэ, амтатай халуун хоол барихыетнай уринаб. 511-511 гэжэ утаһаар гэртээ захижа асаруулхада болоно.

Һаядаа дуунууд гараха. Яһала олон дуунууд бэлэн боложо байна. «Басагамни» гэһэн дуунда клипшье буулгагдана. Гив хэжэ, олон харагшадтай болоо хадаа, дуунуудни иигэһээр зэдэлхэ аабза.

- Өөр тухайгаа тобшохоноор хөөрэжэ үгыт даа.

- Би хэбэд номхон Хэжэнгэ нютаг тоонтотойб, Улаан-Yдэ хотодо ажаһуудагби. Арюна нүхэртэеэ хоёр үринэртэйбди.

11-дэхи ангияа дүүргэтэрээ, нагаса эжы баабай хоёройнгоо гэртэ үндыгөөб.

Нагаса эжымни ехэ һүзэгшэ һэн. Бурханай номууд гэжэ гунгарбаа соонь дүүрэн байха. Намайе 108 дахин һунажа мүргүүлдэг байгаа.

Баабаймни бүхы наһаараа жолоошоноор хүдэлһэн. Бүхы Ород гүрэнөө тойроһон, харгын муу байхада, Монгол руу орооһо юумэ абаашадаг байгаа. Олон медальнуудтай. Ехэ шог зугаатай: хүниие хүхеэжэ, энеэлгэжэ юумэ хөөрэдэг хүн. Мүнөө минии эжытэй нютагтаа байдаг. Эмээлтэ хазаартые багтааха аргатай эрэ болгожо, һургаалтай үндылгэһэндэнь баяртайб.

Автор: Гэрэлма ЖИГДЫЛМЕЕВА хөөрэлдэбэ