Ниигэм 31 aug 2020 343

​Буряад Уласай Толгойлогшо һургуулинуудта халуун хоолоор хангалгын талаар түрэлхидые хинахынь даалгаба

© фото: egov-buryatia.ru

Мүнөөдэр үнгэргэгдэһэн түсэблэлгын суглаанда Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда һургуулинууд 1-дэхи - 4-дэхи ангинуудай һурагшадые халуун хоолор хангахаар хэр бэлэн бэшэ гэжэ шалгалтада түрэлхидые хабаадуулха гэжэ даалгаба.

- Түрэлхидтэй ажал ябуулха дүй дүршэлтэйбди, үнгэрһэн жэлдэ тэдэнэртэй хамта һургуулинуудта хэр дулаан гэжэ шалгаһан байнабди. Байгша ондо энэ жэшээгээр халуун хоолоор хангалга шалгахыень даалганаб,  - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Байгша ондо Буряад Уласай эхин ангинуудай 65,5 мянган һурагшад халуун хоолоор хангагдаха. Энэ хэрэгтэ 306,2 сая мүнгэн һомологдоо: 259,9 сая түхэриг – федеральна бюджетһээ, 46,3 сая түхэриг – уласай бюджетһээ.

- Уласай бүхы аймагуудта эдеэ хоолоор хангаха талаар ажал ябуулагдана. Сентябриин 2 болотор болбосоролой ехэнхи эмхинүүдтэ энэ ажал хэгдээд байха гэжэ найданабди. Улаан-Үдэдэ сентябриин 1-дэ һурагшадые эдеэлүүлхээр бэлэн, - гэжэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов хэлэбэ.

Тиихэдэ Буряадай Толгойлогшо уласай бүхы һургуулинуудта һурагшад халуун хоолоор хангагдаха, үгы гэбэл, эдихэ юумэнэй набор хубаагдаха ёһотой гэжэ онсолбо.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: egov-buryatia.ru