Ниигэм 1 sep 2020 356

Мүнөөдэр сентябриин 1 – эрдэм мэдэсын үдэр

Һуралсалай шэнэ жэл эхилбэ

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэһээр, һуралсалай шэнэ жэлдэ олон хубилалта, нэмэлтэнүүд оруулагдана. 

Класснуудые хүтэлбэрилдэг багшанарта нэмэлтэ 5000 түхэриг сентябрь һараһаа түлэгдэжэ эхилхэ. Бүхы багшанарай 74 % класснуудые абаад ябадаг. Тиимэһээ нэмэлтэ түлбэри салинһаа гадуур түлэгдэжэ байха.

Сентябриин 2-нһоо республика дотор эхин ангинуудай 65,5 мянган һурагшад халуун хоолоор хангагдажа эхилхэ.  Энэ хэрэгтэ 306,2 сая мүнгэн –  федеральна болон уласай бюджетһээ һомологдоо.

Мүнөөдэрһөө шэнэ гурбан һургуули болон хоёр һургуулида залгагдажа баригдаһан байшангууд нээгдэхэнь. Үшөө зургаан шэнэ һургуулинууд баригдажа байна. Эдээнэй ашаар Буряад Уласай һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхагдаха түсэбтэй. Харин хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ сүлөө һууринууд дуталдаһан зандаа. Энэ бэрхэшээлдэ хамта дээрээ 8 миллиард түхэриг хэрэгтэй. Гэбэшье, үнгэрһэн жэлдэ 12 сэсэрлигүүд баригдажа, хамта дээрээ 3010 хүүгэд сэсэрлигтэ ябажа эхилээ. Улаан-Үдэ хотодо хубиин сэсэрлигүүдтэ 1007 һуури бии болгогдожо, сэсэрлигтэ орохо хүүгэдэй ээлжээн бараг боложо байна. 

Республика дотор дунда һургуулинуудые автобуснуудаар хангалгын түсэл бэелүүлэгдэһээр. Хамтадаа 60 автобус абтаад байна. Һурагшадые хэрэгтэй номуудаар, илангаяа буряад хэлэнэй номуудаар хангалга гүйсэд бэелүүлэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Санагын дунда һургуулиин жасаһаа