Ниигэм 1 sep 2020 295

«Агууехэ Илалтын диктант - 2020»

Энэ хэмжээн олоной хабаадалгатайгаар үнгэргэгдэхэ байһанаа, харилсаагүй аргаар эмхидхэгдэхэ

Агууехэ Илалта хадаа – манай Орон нютагай эгээл түүхэтэ үйлэ хэрэг. Тиимэһээ, бидэ, мүнөө ажаһуугшад, энэ түүхэтэ үйлэ мартангүй, саашадаа  дамжуулха нангин уялгатайбди. Тиимэһээ нютагаархинаа энэ хэмжээндэ хабаадажа, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайн тухай мэдэсэеэ шалгаха зорилготойгоор  шалгалта гарахыетнай уряалнаб! - гээд,  Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хандана.

Энэ хэрэгтэ хабаадаха дуратайшуул диктантпобеды.рф.сайт дээрэ бүридхэл гараха болоно. Сентябриин 3-нда үдэшын долоон сагһаа онлайн тест гараха арга тогтоогдохо. Хабаадагша бүхэн үнэмшэлгэ абаха. Харин амжалта туйлаһан зон үнэтэ бэлэгүүдээр шагнагдаха, - гээд Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”