Ниигэм 1 sep 2020 234

Харгын аюулнуудые һэргылхэ ажал ябуулагдаа

Һуралсалай шэнэ жэлэй эхилхэдэ харгын аюулгүй байдал сахидаг албанай мэргэжэлтэд «Внимание – дети» гэжэ нэрлэгдэһэн хэмжээ эмхидхээ

Ивалга аймагай автоинспекциин мэргэжэлтэд Поселье болон Хойто-Бэе нютагуудта нээгдэһэн шэнэ һургуулинуудай шадархи харгыда гаража, авто унаагай жолоошодтой һэргылэмжын хөөрэлдөө үнгэргэбэ. Һуралсалай шэнэ жэлэй эхилхэдэ,  үхибүүдэй болгоомжогүйгөөр харгы гараха ушарнууд олоор бүридхэгдэдэг.  Тиимын тула жолоошон бүхэн болгоомжотой, һургуулиинуудай шадархи харгынуудта ехэ һэргэг ябахань шухала.

Харгын дүримүүдые тодорхойлһон бэшэгүүд жолоошодто, һурагшадта тараагдаа. Үшөө велосипед унаад ябадаг үхибүүдтэй хөөрэлдөөн үнгэргэгдөө.  Харанхыда холоһоо яларжа харагдаха зүйлтэй хубсаһа хүнүүдэй үмдөөд ябахада, жолоошон холоһоо обёоржо, авто унаагаа алидуулжа, аюулһаа һэргылхэ тухай мүн лэ хөөрэлдөөн болоо.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru