Ниигэм 2 sep 2020 230

Буряад Уласта Һуралсалай шэнэ гуламта нээгдэбэ

Сентябриин нэгэндэ Ивалгын аймагай Хойто Бэе нютагта шэнэ һургуули нээлгын ёһолол болоо.

Энэ дэмбэрэлтэ үйлэ хэрэгтэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадаба.

450 һурагшадта баригдаһан һургуулида хамта дээрээ 750  үхибүүд тоологдоно. Тиимэһээ эрдэмэй шэнэ гуламтада һураха хүүгэдые бултыень абажа, хоёр халаанда һуралсал болохо. Шэнэ һургуулида багшалха багшанаршье гүйсэд хүртэнэ, гээд тэмдэглэлтэй.

Хойто Бэе нютагай һургуулида бусадшье нютагуудай үхибүүд һураха аргатай. Нютаг шадархи газарнуудһаа хүүгэдые асарха, һөөргэнь гэртэнь абаахаша хэрэгтэ тусхай автобус абтагдаа. Гадна эндэ шэнэ харгы баригдаһан байна.

Энэ жэлэй дүүрэтэр Хойто Бэе нютагта хүүгэдэй шэнэ сэсэрлигэй байшан болон амбулатори нээгдэхэ түсэбтэй. Социальна удха шанартай бүхы эмхинүүд тус нютагта нээгдэжэ, ажаһуугшад хэдэн бэрхэшээлһээ амархань.

Энэ һургуули барилгада хамта дээрээ 494,9 сая түхэриг гаргашалагдаа. Мүнгэнэйнгээ хэмжээгэээр энэнь республика дотор баригдажа байһан һургуулинуудай дунда хоёрдохи болоно. Улаан-Үдэ хотын Автотранспортная гудамжаар баригдажа байһан һургуули 1275 һурагшадые угтан абаха. Энэ барилгада  1,5 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэнхэй.  Тус барилга 2021 ондо дүүргэгдэхэ, - гээд республикын толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэнэ.

2020-2021 онуудай һуралсалай шэнэ жэлдэ Буряад орон дотор дүрбэн шэнэ һургуули нээгдэбэ. Үшөө табан һургуулиин байшан  баригдажа байна. Тэдэнэй дүрбэниинь энэ жэлдэ дүүргэгдэжэ, ашаглалгада тушаагдаха болоно.

Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: egov-buryatia.ru