Ниигэм 2 sep 2020 190

Буряад Уласта ниигүүлэсхы сэдьхэлэй туһаламжа үзүүлэгдээ

Гэртэхинэй, түрэлхидэй харууһагүй үлэһэн хүүгэдтэ шэнэ һуралсалай жэлдэ эгээл хэрэгтэй зүйлнүүдые абажа үгэхэ зорилготойгоор, хэмжээн Буряад орон дотор үнгэргэгдэбэ.

Тэрэнэй ашаар республикын хэдэн интернат, социальна шэглэлэй түбүүдтэ байдаг болон эдэ эмхинүүдтэ хүдэлдэг ажалшадай хүүгэдтэ бэлэгүүд барюулагдаа. Хамта дээрээ 90 үхибүүд һуралсалда хэрэгтэй зүйлнүүдээр гүйсэд хангагдаба.

Хуулиин наһа гүйсөөдүй хүүгэдэй хэрэгүүдэй талаар комиссиин мэргэжэлтэдэй эдэбхи үүсхэлээр Хяагтын аймагта жэл бүхэндэ «Корзина добра» гэһэн хэмжээн үнгэргэгдэдэг. Олон хүүгэдтэй, социальна талаараа тулюур байдалтай гэр бүлэнүүдтэ хүмүүжүүлэгдэдэг үхибүүдтэ тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Энэ жэл Кяхта хотын «Держась за руку» ТОС-ай эдэбхитэд, Хяахтын аймагай дотоодын хэрэгүүдэй таһагай мэргэжэлтэд энэ хэмжээндэ хабаадалсаа. Суглуулагдаһан туһаламжа «Добрый» гэжэ нэрэтэй түбтэ байдаг хүбүүд басагадта дамжуулагдаа, - гээд Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

 

Источник: Ниигэм хамгаалгын талаар яаман

Фото: Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаман