Ниигэм 2 sep 2020 299

​Буряад Уласай болон хүршэ Шэтэ можын «Абсолют» түбүүдтэ «Буряад үнэн» худалдажа абахаар

Урда долоон хоногто хамжаанай «Абсолют» түбэй Улаан-Үдэдэ оршодог бүхы дэлгүүрнүүдтэ сонимнай тараагдаба гэжэ дуулгаа бэлэйбди.

«Абсолют» түбэй дэлгүүрнүүд гансашье Улаан-Үдэдэ бэшэ, харин Буряадай бүхы шахуу аймагуудта, хүршэ можо нютагуудта бии. Эгээл тиимэһээ манай сонин тиишээ эльгээгдэжэ эхилбэ.

Үшөө иимэ хаягаар оршодог дэлгүүрнүүдтэ наймаанда табигдаба:

- Шэтэ хотын М. Жуковай гудамжа, 10;

- Шэтэ хотын Новобульварна гудамжа, 55;

- Гусиноозёрск хото;

- Усть-Баргузин тосхон;

- Закаменск хото;

- Хяагта хото;

- Загарай һуурин;

- Зэдын Петропавловка һуурин;

- Хурамхаан һуурин;

- Иволгинск тосхон.