Ниигэм 2 sep 2020 364

​Буряадай Хурамхаан аймагта сабшалангууд үертэ абтаба

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан

Үргэлжэ ороһон хура бороонһоо боложо, Баргажан голой ажаһуугшадай сабшалангууд үертэ абтаба. Августын 25-26-ай үдэрнүүдтэ Хүдөө ажахын яаманай мэргэжэлтэд шэнжэлэлгын ажал ябуулхаяа тиишээ ошоһон байна. Ерэһэн уһан тэрэ дороо татанагүй, иимэ байдалһаа боложо, хүдөө ажалшадай үбһэ тэжээлээ бэлдэхэдэнь, тон бэрхэтэй байдал тогтонхой.

-Зунай эхин һарануудта энэ нютагаар шииг нойтон хомор байжа, тала гүбээнүүд ехээр гандаа. Харин мүнөө болоходо, гол газараар ургаһан ногоонииь хуу уһан доро оронхой. Бүхыдөө 1825 гектар сабшаланай газар уһанда абтанхай, 441 хүдөө айлайхи үбһэ тэжээл бэлдэхэ аргагүй гээд бүридхэлдэ абтанхай. Элһэн, Бархан, Арзгун, Аргата гэһэн нютагуудай ажаһуугшад энэ талаар тон ехэ хохидолдо ороод байна, - гээд, Хурамхаанай аймагай захиргаанай хүдөө ажахын таһагай түрүүлэгшэ Бимба Раднаев хэлэнэ.

Аймаг дотор 26 330 гектар талмайда үбһэн сабшагдадаг байгаа. Мүнөөдэрэй байдалаар 11 430 гектар талмайда үбһэн сабшагданхай, 11250 тонно малай шэрүүн тэжээл бэлдэгдэнхэй. Хүдөөгэйхид үхэр малайнгаа үбэлжөөндэ хэрэгтэй үбһэ тэжээлэйнгээ оройдоол 43% хуби хуряан абаа.

Түргэн сагай болзорто арга мүрөө бэдэржэ, урид сабшагдадаггүй газарнуудаа элирүүлхыень Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Даба-Жалсан Чирипов Хурамхаанай ажаһуугшадта захиһан байна. Тиигэжэ мүнөө дээрээ уһанда абтаагүй хүршэ нютагуудай сабшалангуудта ошожо, үбһэ тэжээл бэлдэхэ арга бэдэрнэд. Гэхэтэй хамта, Баргажанай «Яарагта» гэһэн ажахы шэрүүн тэжээл һайн ургуулһан байжа, баян ургаса хуряан абахаар хараална. Баргажанай ба Хурамхаанай арад зон эндэһээ малдаа тэжээл худалдан абаха аргатай байха юм бэзэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан