Ниигэм 2 sep 2020 339

Буряад Уласай Кабанск аймагай загаһа баригшадта - баяр

Корсаково һууринай дэргэдэ урдадаг Хараус гэжэ мүрэн һүүлэй арбан жэлэй туршада хатан шахуу байһан аад, байгша ондо эрьеһээ халижа үерлэбэ

Корсаково һууринай дэргэдэ урдадаг Хараус гэжэ мүрэн һүүлэй арбан жэлэй туршада хатан шахуу байһан аад, байгша ондо эрьеһээ халижа үерлэбэ.

Тэрээндэ нютагай ажаһуугшад баярланашье, гашууданашье. Урид иишэ хүрэдэггүй янза бүриин загаһад Харауста бии бо- лоод, загаһашад хахуули­дажа мэдэнэ гээд, нютагай сомон дарга Леонид Со­ниев тэмдэглэнэ. Гадна урид олзоборилжо байдаг тараасха, алгана, ялаагана болон бусад загаһан бүри олошороо юм ха.

Гэбэшье сабшалан- гуудынь уһан доро орожо, үбһөө хуряажа үрдеэгүй зон хүршэ нютагуудаар газар бэдэрхэ баатай болоно.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА